Hopp til innhald

MGUSA101 Samfunnsfag 1, emne 1 - Innføring i samfunnsfag 1

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet skal gje ei innføring i grunnleggjande ferdigheiter og arbeid med kompetansemål på mellom- og ungdomstrinnet.

Sentralt i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering.

Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap.  

I dette emnet vert det lagt vekt på at studenten tileignar seg kunnskap, dugleikar og kompetansar som grunnlag for framtidig arbeid som lærar. Fokuset ligg på sentrale tema innanfor hovudområda i samfunnsfag.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgande totale læringsutbytte: 

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kunnskap om vitskaplege teoriar teori og metodar i samfunnsfag 
 • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg knytta til grunnleggjande ferdigheiter, tilpassa opplæring, vurdering og arbeidet med kompetansemål på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om sosialisering, identitetsdanning og ulikskap i eit samfunnsfagleg perspektiv 
 • har kunnskap om samane som urfolk, om dei nasjonale minoritetane,  og om kulturelt mangfald i Noreg 
 • har kunnskap om samspelet mellom menneske, teknologi og natur med vekt på ressursfordeling, historisk utvikling og berekraft 
 • har kunnskap om historiske globale prosesser som har konsekvenser fram til i dag
 • har kunnskap om samfunnsfaglege problemstillingar knytt til elevane sin digitale kvardag 
 • ha kunnskap om stad og landskap som natur, kultur og historie 

Ferdigheiter

Kandidaten 

 • kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag i skulen, stimulere til undring om og respekt for mangfald og bruke dette som ressurs i arbeidet med alle elevar  
 • kan leie læringsprosessar med særleg vekt på å vidareutvikla grunnleggjande ferdigheiter og kompetansar og sikre progresjon i opplæringa 
 • kan finne søkje, vurdere og tolke ulike typar data og kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar 
 • kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding 

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål  
 • har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert 
 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over fagdidaktiske spørsmål knytt til opplæringa på mellomtrinnet og ungdomstrinnet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, gruppearbeid, ekskursjonar, individuelt arbeid og munnleg framføring. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt individuelt skriftleg arbeid på inntil 2000 ord som skal gi øving i akademisk skriving.

Digitalt gruppearbeid.

Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for arbeidskrava.

Arbeidskrava må være gjennomført til fastsette fristar og godkjent før ein kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Heimeeksamen, 3 dagar.

Oppgåva skal vere på 2000 ord. Tid for ut- og innlevering av eksamen vert opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel