Hopp til innhald

MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Hovedproblemstillingen for kurset er hvorfor og hvordan man skal planlegge. Kurset vil gi innsikt i statens forventninger til by- og stedsutvikling. Kurset vil gi praktisk innføring i Plan- og bygningsloven. Kurset skal gi en kritisk innføring i begrepet bærekraftig utvikling byutvikling og hvilke strategier som anvendes dags dato.  

Med bakgrunn i historiske eksempler vil studentene få innsikt i hva det er som konstituerer et sted eller en by, hvilke drivkreftene som gjør at stedet/ byen utvikler seg, hvorfor stedet har fått en spesiell struktur, og hvordan og hvorfor arealer skifter funksjon som følge av endringer i behov, samfunnsutviklingen og målstyrt planlegging.Kurset vil gi dybdeinformasjon om et sted som står foran store endringer. Det vil bli gitt forelesninger fra ulike fag som har et delansvar for utvikling og bevaring av området. Studentene skal bruke tilegnet kunnskap som bakgrunn for en semesteroppgave. Semesteroppgaven går ut på å lage et strategisk planprogram for et valgt delområde.

Etter endt eksamen, og ved inngang til vårsemesteret, skal studentene lage en detaljplan for et gitt område. Denne planen skal ikke bedømmes, men danne grunnlag for fagene i andre semester.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap om byutvikling og drivkreftene bak steds- og byutvikling.
 • Har inngående kunnskaper om sentrale teorier knyttet til bydannelse, byplanlegging og byutvikling.
 • Har inngående kunnskap om hvor en står i utviklingen av begrepet bærekraftig utvikling og anvendelsen av begrepet i areal- og byplanlegging.
 • Har kjennskap til statens overordnede forventninger til stedsutforming og byutvikling.
 • Har kunnskap om hovedstrukturen innen Plan- og bygningsloven

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende metoder og praktiske teknikker for å forstå byer som fenomen og prosess.
 • Kan anvende praktiske metoder til kritiske vurderinger av dokumentasjon knyttet til bydanning og byplanlegging.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har evnen til å finne og sette seg inn i litteratur relevant for stedsutvikling og byplanlegging.
 • Kan anvende historiske dokumentasjon til å forstå et steds/ en bys grunnleggende strukturer.
 • Har evne til å velg planstrategi knyttet til en gitt utfordring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Planlegging av byer og tettsteder er tverrfaglig. Det er en fordel om studentene har kunnskap om og interesse for noen av de temaene som inngår i porteføljen fysisk planlegging. Her nevnes: Plan- og bygningsloven, landskapsstudier, eiendomsutvikling, bærekraftig utvikling, verdien av blå-grønne strukturer, GIS-analyser, arkitektur- og byplanhistorie, klimautfordringene, kartlegging og utforming av det offentlige rom, med mer. Gjennom undervisning og i gruppe arbeid vil en få anledning til å utvide og dele egen kunnskap og får innsikt i annen relevant kunnskap. En bør være motivert for å ville anvende tilegnet kunnskap i å utarbeide modige planforslag.

Kurset er også velegnet for de med praktisk erfaring fra planlegging og som ønsker å utvide egen kunnskap. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, diskusjoner og befaringer kombinert med en øvingsoppgave. Semesteroppgaven vil være gruppearbeid, men det er også mulig å levere et individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse på befaringer, forelesninger og øvingsoppgaver.

Muntlig presentasjon av øvingsoppgave.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Semesteroppgave - 60 % av endelig karakter.
 • 4 timers individuell skriftlig eksamen - 40 % av endelig karakter

Semesteroppgavene kan løses og leveres som gruppeoppgaver

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Ved kontinuasjon må det leveres ny semesteroppgaver og / eller gjennomføres ny skriftlig eksamen. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamenen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler