Hopp til innhald

DAT153 Mobile og distribuerte applikasjoner

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studentene skal lære om ulike områder innenfor utvikling av mobile og distribuerte applikasjoner.

Innhold

 • Applikasjoner for mobile enheter. Anvendelser, arkitekturer og applikasjonstyper
 • Utvikling av smarte mobilklienter inkl. bruk av lokal datalagring og kommunikasjon over nettet
 • Praktisk utnyttelse av utstyr som for eksempel GPS, kamera, mikrofon og akselerometer
 • Testing og utrulling av applikasjoner
 • Meldingsbaserte applikasjoner og applikasjoner for mobilt Internett (HTML / CSS)
 • Andre plattformer og verktøy for mobilutvikling
 • Mobil robusthet og sikkerhet. Personvern
 • HCI og nye interaksjonsformer.
 • Internasjonalisering
 • Dataformater som XML og JSON

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper og alternativer for utvikling av applikasjoner for mobile enheter
 • Gjøre rede for prinsipper for Responsive Web Design
 • Gjøre rede for arkitektur, rammeverk og API-er for en valgt "native" plattform (for tiden Android)
 • Forklare hvordan GPS og data fra ulike sensorer kan anvendes i mobile applikasjoner
 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for og muligheter innen HCI på mobile enheter
 • Beskrive prinsippene bak REST-basert arkitektur og HTTP som applikasjonsprotokoll.
 • Beskrive vanlige dataformater for datautveksling over nettet.

Ferdigheter

 • Utvikle web-applikasjoner for mobile enheter
 • Utvikle "native"-applikasjoner for mobile enheter
 • Utvikle kryssplattform-applikasjoner for mobile enheter
 • Designe og utvikle gode brukergrensesnitt for mobile applikasjoner
 • Utvikle (tjenerside) og anvende REST-tjenester til bruk i mobile distribuerte applikasjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT152 Videregående webapplikasjoner  og DAT108 Programmering og webapplikasjoner, eller tilsvarende emner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger, og gruppearbeid.

Undervisningsmateriale på engelsk, forelesninger på engelsk eller norsk. Alle øvinger må besvares på engelsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Ved stort antall (>30) påmeldte studenter kan det bli skriftlig eksamen (4 timer).

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Deler av eksamen kan bli basert på et utvalg av innleverte oppgaver.

Hjelpemidler: ingen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD142 - Mobilteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng