Hopp til innhald

BO6-2011 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven er et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Studentene skal bruke fagkunnskap og forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger.

Bacheloroppgaven skal skrives i gruppe på to til tre personer. Ved særlige tilfelle kan emneansvarlig etter skriftlig søknad innvilge dispensasjon fra dette kravet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten: 

 • Har oppdater og inngående kunnskap om relevante teorier og metoder knyttet til valgt problemstilling.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid knytt til valgt tema/problemstilling.

Ferdigheter

Studenten: 

 • Kan gjøre rede for en faglig problemstilling.
 • Kan finne, velge og fordype seg i relevant teori for problemstillingen.
 • Kan vurdere, og velge ut, relevante metoder for å finne svar på problemstillingen. 
 • Kan planlegge og gjennomføre innhenting av empirisk data og bearbeide disse.
 • Kan analysere data og diskutere funna opp mot teori.
 • Kan vurdere funna og komme fram til en konklusjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre et prosjekt med begrensende ressurser.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekt som strekker seg over tid, alene og som medlem av en gruppe, og som er i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan formidle problemstillinger, fagstoff og løsninger skriftlig.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaring med andre med bakgrunn innen sitt fagområde og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Krav til forkunnskaper

Avlagt minst 100 studiepoeng ved oppstart av 5. semester.

For kandidater med bachelor i økonomi og administrasjon og med bachelor i økonomi og jus bestått BØA115 Statistikk og minimum ha bestått arbeidskravene i ME6-1002 Samfunnsvitskapleg metode.

For kandidater med bachelor i reiselivsledelse, bachelor i eiendomsmegling og bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv skal minimum ha bestått arbeidskrav i ME6-1001 Statistikk og ME6-1002 Samfunnsvitskaplig metode.

Undervisnings- og læringsformer

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid. Studenten har selv ansvar for å nå læringsutbytte, og for fremdrift og utforming av oppgaven. For å forberede og støtte studentene i skrivearbeidet er det utarbeidet en serie med seminar og videoer. Aktiv bruk av veiledning er likevel den viktigste læringsformer i emnet. Veiledning bli gitt etter avtale med tildelt veileder, maksimum fire veiledningsøkter per gruppe. ‘Rettleiaren for bacheloroppgåva ved institutt for økonomi og administrasjon, campus Sogndal’ gir utfyllende informasjon om innhold og omfang på veiledningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Kravet for å levere bacheloroppgaven til sensur er:

 1. Studentene avtaler, forebereder og deltar på den obligatoriske veiledningsøkten, og signerer veiledningskotrakten.
 2. Aktiv deltaking på plakat-verkstedet og levering av ferdig plakat av bacheloroppgaven.

Vurderingsform

Bacheloroppgave i grupper på 2-3 personer. 

Bokstavkarakter. 

Kandidater som får ikke bestått og ønsker å levere en forbedret versjon av bacheloroppgaven får tilbud om en time veiledning. Se §11-19 i Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet for utfyllende informasjon om sensur av bacheloroppgaver.