Hopp til innhald

ID3-310 Fordjupning Alpin skiferdsel

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Gjennom emnet skal studentane utvikle kunnskap og forståing om alpin skiferd i oversiktleg og utfordrande terreng. Terrengvurderingar, systematisk snødekkeundersøkelsar, værkjennskap og gruppeprosessar ved menneskeleg samhandling inngår som sentrale faktorar i turplanlegging, gjennomføring og evaluering av turar. Kameratredning og ulike senarier med sendar/mottakar blir også gjennomgått.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av alpin skiferd i oversiktleg og utfordrande terreng
 • har kunnskap om terrengets betyding knytt til alpin skiferd
 • har kunnskap om vegvalsvurdering i oversiktleg og utfordrande terreng
 • har kunnskap om systematisk snødekkeundersøkelse som metode for snødekkevurdering
 • har kunnskap om korleis skredvarsling (varsom.no) brukes i turplanlegging, gjennomføring og evaluering av alpin skirferd
 • har kunnskap om verets betyding for alpin skiferd og snødekkets oppbygging
 • har kunnskap om gruppeprosessar og menneskeleg samhandling knytt til alpin skiferd
 • har kunnskap om kameratredning og bruk av sendar/mottakar 
 • har kunnskap om korleis kameratredning ved komplekse søkescenarier ved bruk av sendar/mottakar - utstyr kan gjennomførast

Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere alpin skiferd i oversiktleg og utfordrande terreng
 • kan vurdere terrengets betyding knytt til alpin skiferd
 • kan gjere vurdering på vegval i oversiktleg og utfordrande terreng
 • kan systematisk snødekkeundersøkelse som metode for vurdering av snødekket
 • kan nytte skredvarsling (varsom.no) i turplanlegging, gjennomføring og evaluering av toppturar
 • kan redegjøre for verets betyding for ferdsel på topptur og snødekkets oppbygging
 • kan redegjøre for gruppeprosessar og menneskeleg samhandling knytt til alpin skiferd
 • kan gi opplæring i kameratredning og bruk av sendar/mottakar - utstyr på grunnleggjande nivå
 • kan gjennomføre kameratredning ved komplekse søkescenarier ved bruk av sendar/mottakar - utstyr

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere turar knytt til alpin skiferd i oversiktleg og utfordrande terreng

Krav til forkunnskapar

 • Fullført 60 studiepoeng idrett, natur- og opplevingsbasert reiseliv eller anna relevant utdanning
 • Fullført og bestått skredkurs eller tilsvarande
 • Opptaksprøve med forventningsavklaring på følgande tema: Terreng, snø, vær, gruppeprosessar og eigenferdigheit i oversiktleg terreng

Tilrådde forkunnskapar

Erfaring med alpin skiferdsel

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer i emnet er ei blanding av førelesingar, individuelle oppgåver, gruppearbeid og praktisk undervisning. Teoretisk lærestoff blir integrert og erfart i den praktiske undervisninga. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktivitetar knytt opp mot ulike læringsmål for at studentane kan ta ei aktiv rolle i læringsprosessen. Deltaking føreset at studenten er førebudd med omsyn til tuplanlegging, teoretisk pensum og nødvendig utstyr.

Ekskursjonar:

 • Sogndalsdalen, 1 dag: Eigenferdigheit på tur i oversiktleg terreng og skredteori
 • Sogndalsdalen, 3 dagar: Planlegging (terreng, vær, snødekke og mennesket), gjennomføring og evaluering av tur
 • Hemsedal eller liknande destinasjon, 1 dag: Vurdering i forhold til heisbasert skikøyring utanfor preparerte løype
 • Jostedalen, 4 dagar: Planlegging, gjennomføring og evaluering av tur samt redning og øving sendar/mottakar
 • Sogndalsdalen, 1 dag: Planlegging, gjennomføring og evaluering av tur på homogent snødekke (vår)

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktiviteter vera godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltaking frå studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktivitetar.

 • Godkjent obligatorisk læringsaktivitet: Planlegging, gjennomføring og evaluering av ekskursjonar
 • Innlevering av individuelt eigenrefleksjon for emnet

I samband med ekskursjonar må studentar ved HVL vera førebudd på å betale ein eigenandel. Det vert lagt til rette for kompensatorisk læringsaktivitet.

Vurderingsform

Munnleg individuell eksamen på 30 min. Gradert karakter (A-F).

Hjelpemiddel ved eksamen

Eigenrefleksjon for emnet

Meir om hjelpemiddel