Hopp til innhald

MGBMH201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 emne 2 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. 

I Mat og helse 1 emne 2 legges det vekt på pedagogisk og fagdidaktisk arbeid, helsefremmende kosthold bærekraftig matvaner og mat som kulturuttrykk. Gjennom emnet skal studenten lære å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget mat og helse på trinn 1-7 i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om smaksdidaktikk
 • har kunnskap om vurdering i mat og helse
 • har kunnskap om tilrettelegging av opplæring i mat og helse
 • har kjennskap til matvaregrupper og matens ernæringsinnhold  
 • har kjennskap til kostholdsmodeller
 • har kunnskap om mat og måltider fra ulike kulturer

Ferdigheter i:

Studenten

 • kan planlegge for elevaktiv læring
 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevenes forutsetninger og fremmer progresjon i faget
 • kan utnytte råvarer og redusere matsvinn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i faget i med grunnlag i  kjerneelement,  tverrfaglige tema og kompetansemål
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper. Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Materialkostnader (OBS!) og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk læringsaktivitet 1: Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/Matvare-tabellen til å vurdere næringsinnholdet i eget kosthold opp mot nasjonale kostanbefalinger. Besvarelsen skal skrives som en fagtekst (2000 ord).

Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studenten skal i grupper planlegge, gjennomføre og vurdere en undervisningsøkt. Undervisningen skal gjennomføres på skolens undervisningskjøkken for medstudenter. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra LK20.

Obligatorisk læringsaktivitet 3: Studentene skal individuelt skrive to rapporter fra praktiske kjøkkenleksjoner. Rapportene skal vise overføringsverdi til undervisning i grunnskolen. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra LK20.

Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Undervisningsplan vil gi nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene. Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente før studenten kan ta eksamen i emnet.

Godkjent obligatoriske læringsaktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. Obligatorisk læringsaktivitet må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 30 min. Studenten har 24 timer til forberedelse til den praktiske oppgaven.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt til den praktiske delen av eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt til muntlig del av eksamen.

Mer om hjelpemidler