Hopp til innhald

MGBNA401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen 2

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

 • Naturfag 2, emne 1 - Den ikke-levendenaturen forts.
 • Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen forts. + FoU oppgave.

Naturfag 2 supplerer Naturfag 1 i bredde og dybde. Fag og didaktikk sees i sammenheng og emnene som tas opp skal gi faglig og didaktisk trygghet for arbeid med sentrale områder av naturfaget for 1.-7. trinn i grunnskolen.

Det vil bli lagt til rette for at Naturfag 2 kan tas som utvekslingsstudent ved en annen institusjon.

Naturfag 2 emne 2 er todelt og består av en naturfaglig og naturfagdidaktisk del på 7,5 studiepoeng og et forsknings- og utviklingsarbeid på 7,5 sp, i kombinasjon mellom naturfagdidaktikk og faget pedagogikk og elevkunnskap.

Den naturfaglige delen av emnet har fokus på økologi, miljø og utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling. Cellers oppbygging, genetikk og evolusjon er også sentrale naturfaglige tema. I naturfagdidaktikk er fokuset på å videreutvikle studentenes kompetanse til å legge til rette for utforskende arbeid og dialogiske undervisningsformer i klasserommet. Forsknings- og utviklingsoppgaven skal være profesjonsrettet og i kombinasjon mellom naturfagdidakk og pedagogikk og elevkunnskap.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende temaene slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studente

 • har kunnskap om mekanismer bak genetisk variasjon, evolusjon og artsdannelse.
 • har kunnskap om ulike naturtyper og om arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur.
 • har kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig liv i fremtiden med spesielt fokus på bevaring av biologisk mangfold.
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som ledd i utdanning for bærekraftig liv.
 • har kunnskap om og kan drøfte etiske problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling og genteknologi.
 • har kunnskap om sentrale naturfagdidaktiske forskningsfokus.
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring relatert til et temaområde

Ferdigheter

Studenten

 • kan benytte naturfag som regifag i tverrfaglige undervisningssammenhenger.
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning og fagstoff og anvende dette i undervisning og i drøfting med kolleger.
 • kan arbeide selvstendig og forskningsbasert med fagdidaktiske problemstillinger.
 • kan formidle andres forskning på et akademisk nivå.

Generell kompetanse 

Studenten

 • har begynnende innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor profesjonsrettet forskning.
 • kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag på 1.-7. trinn.
 • kan gjennomføre naturfagundervisning i samsvar med gjeldende læreplan for barnetrinnet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på kunnskaper tilsvarende Naturfag 1.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, demonstrasjoner, feltarbeid, ekskursjoner, oppgaveløsning og undervisningsøvelser.

Feltarbeid er en viktig del av studiet og det forutsettes at studentene deltar på dagsekskursjoner og feltkurs over 2-3 dager. Kostnad for feltkurs/ekskursjoner blir oppgitt i semesterplaner. I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatoriske arbeidskrav.

Deler av pensumet må arbeides med som selvstudium. Det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennom semesteret skal studentene ha obligatoriske læringsaktiviteter som dokumenterer utvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse. De obligatoriske læringsaktivitetene skal innbefatte:

 • Deltaking på og journalføring fra praktisk arbeid inkludert feltarbeid
 • Oppgave knyttet til praksis
 • Faglige og didaktiske arbeider 

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene. De som ikke kan delta på ekskursjoner og feltarbeid, må utføre alternative oppgaver. De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte fristar og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Teller 50 % av endelig karakter.

Del 2: FoU-oppgave. Teller 50 % av endelig karakter. Ved ikke bestått, kan FoU-oppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

 • FoU-oppgave: Alle
 • Skriftlig skoleeksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler