Hopp til innhald

MGBPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger forskningsbasert kunnskap om god undervisning. God undervisning handler om samspill og samtale med elevene, og å styrke elevers ønske og vilje til å lære i komplekse læringsmiljø.

Målet med Profesjonsrettet pedagogikk er å styrke praksisrelevant kompetanse og sette søkelys på ferdigheter som er viktige for å utøve lærerarbeid i skolen. Profesjonsrettet pedagogikk tar for seg sentrale perspektiver som pedagogikk som fag og handlingsfelt, pedagogiske kommunikasjons- og handlingsformer og kreativ utvikling av egen undervisningspraksis.

I emnet vil du sammen med andre studenter utforske sentrale pedagogiske spørsmål i læreryrket, nye metoder og innfallsvinkler i undervisning, og ulike valg lærere står overfor. Du vil kunne utvikle din praksis og profesjonsidentitet.

Faget er satt sammen av to delemner (emne 1 & 2) på 15 studiepoeng hver, med avsluttende eksamen i hvert emne. Emnene etablerer et faglig grunnlag for videre praksisorienterte og skolerelevante masteroppgaver. Emne 2 vil gi deg grunnleggende innsikt i gjennomføring av pedagogiske handlinger gjennom øvinger og improvisasjon i lærerrollen.

Emne 2 tar opp følgende tema:

 • Den praktiske betydningen av læreryrkets ulike kunnskapsformer.
 • Praksisnære, didaktiske prinsipp som middel til å definere din egen profesjonelle identitet.
 • Hvordan nasjonale og internasjonale utdanningsdiskurser får konsekvenser for din undervisningspraksis.

Sentralt i emnet står arbeidet med fordypningene. Studentene velger selv en faglig fordypning som hun/han har særlig interesse for. Fordypningen utgjør ca. 70 % av samlet omfang i emne 2. 

Studentene kan velge mellom fire fordypninger:

 • IKT i læring: omfatter kunnskap om og bruk av digital teknologi i undervisning og annet læringsarbeid.
 • Utforskende undervisning: tar for seg hvordan utforskende undervisning kan utvikles, praktiseres og hvordan den virker inn på elevene sin læring.
 • Demokrati, deltakelse og mangfold tar for seg hvordan man som lærer kan jobbe med interkulturell kompetanse, sosial ulikhet, elevers medbestemmelse og aktive deltakelse i klasserommet.
 • Estetiske læreprosesser omfatter skapende, kreative og utforskende tilnærmingsmåter til undervisning og læring i alle fag og på tvers av fag.

Antall fordypninger som tilbys avhenger av antall studenter i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • sentrale didaktiske prinsipp som redskap for utvikling av god undervisning
 • hvordan internasjonal utdanningspolitikk påvirker læring og undervisning
 • iverksette endringsprosesser med basis i undervisningsmodeller

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • forklare hvordan egen praksis blir påvirket av utdanningspolitikk
 • anvende didaktiske prinsipp i planlegging av god undervisning
 • diskutere fagorienterte utfordringer i ditt fordypningstema

Generelle kompetanser

Studenten skal evne:

 • å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere egen praksis
 • å formulere og reflektere over grunnleggende pedagogiske dilemma
 • å skille mellom pedagogisk-politiske hverdagsideer og empirisk forskning om god undervisning

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Organisering av undervisningen i dette emnet vil være felles for alle campus og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning, og fysiske samlinger. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og studentaktive læringsformer, både i storsamlinger og i mindre grupper. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har to skriftlige og ein muntlig obligatorisk læringsaktivitet.

Obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvinger og arbeid i gruppe og læringsaktiviteter blir nærmere spesifisert i semesterplan

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Semesteroppgave, 4000 ord. +/- 10%

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler