Hopp til innhald

MGUMA502 Matematikk 3, emne 2 - Vitenskapsteori og metode

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Matematikk 3 er et masterfag i Grunnskulelærerutdanning 5.-10. trinn. Det ser på hvordan matematikk utvikles, kommuniseres og brukes, og faget har en forskningsbasert tilnærming. 

Matematikk 3 er delt inn i følgende tre emne på 15 studiepoeng:

 • Emne 1: Matematikkdidaktikk i praksisfeltet
 • Emne 2: Vitenskapsteori og metode
 • Emne 3: Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet

Matematikk 3 i helhet gir kompetansegrunnlag for masteroppgave med matematikk som masterfag. Emne 1 og 2 kan inngå som 30 studiepoengs undervisningsfag i profesjonspedagogikk eller spesialpedagogikk som masterfag.

Denne planen omtaler Emne 2: Vitenskapsteori og metode. 

Emnet gir vitenskapelig forankring av studentene sine egne masterprosjekt, grunnlag for senere utviklingsarbeid i skolen og innsikt i å vurdere metodiske aspekt ved forskning. Studentene skal gjøre seg kjent med grunnleggende vitenskapstradisjoner, metoder og retninger som er aktuelle for matematikkdidaktisk forskning, og undersøke hvilke følger disse får for formulering av fokus i og gjennomføring av forskning. 

Et matematikkdidaktisk problemfelt skal undersøkes i lys av både kvantitative og kvalitative metoder for å gi innsikt i hvordan forskjellige forskningsmetoder belyser ulike aspekter ved et problemområde og besvarer ulike typer forskningsspørsmål.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentent

 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tilnærminger og tenkemåter innen matematikkdidaktisk forskning
 • har inngående kunnskap om noen relevante kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og analyseverktøy i matematikkdidaktikk
 • har inngående kunnskap om etiske problemstillinger i utdanningsforskning
 • har kunnskap om matematikkens og matematikkfagets filosofiske og historiske grunnlag

Ferdigheter 

Studenten

 • kan vurdere vitenskapsteoretiske og metodiske aspekter ved matematikkdidaktisk litteratur
 • kan beskrive grunnleggende vitenskapstradisjoner og diskutere relevante retninger innen disse
 • kan drøfte hvilke følger vitenskapstradisjon og metodevalg kan få for gjennomføring av forskningsarbeid 
 • kan begrunne og bruke ulike kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre greie for ulike typer forskningsdesign med relevans for arbeidet med masteroppgaven
 • kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapsteoretiske og metodiske aspekter ved nasjonal og internasjonal forskning i matematikkdidaktikk og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilsvarende

MGUMA101: Undervisning i matematikk

MGUMA201: Læring i matematikk

MGUMA301: Perspektiv på matematikkfaget

MGUMA401:Problemløysing og handlingskompetanse i matematikk

(Det siste sifferet i desse kodane kan variera). 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer i form av forelesinger, seminar og veiledning, og den veksler mellom frontalundervisning og studentaktive læringsformer. Detaljer om kursets organisering og undervisning vil fremkomme i semesterplanen som blir utdelt ved kursets start.

Det forventes at studentene er aktive gjennom hele emnet og bidrar til det faglige miljøet. Deler av pensum arbeides med som selvstudium, og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Pilotutprøving av minst ett kvantitativt og ett kvalitativt metodeinstrument. Obligatorisk læringsaktivitet er skriftlig og skal knyttes til etiske betraktninger om metodebruk i praksis. 
 • Obligatorisk deltaking på seminar.

Alle obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Hvis et læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet, får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere beskrivelse av de obligatoriske læringsaktivitetene gis ved semesterstart. 

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 7 dager.

Oppgaven skal være på 3500-4000 ord; innholdsliste, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler