Hopp til innhald

MGUMHV201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 emne 2 er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10. Det er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen.

I Mat og helse 1 emne 2 legges det vekt på pedagogisk og fagdidaktisk arbeid, helsefremmende kosthold bærekraftig matvaner og mat som kulturuttrykk. Gjennom emnet skal studenten lære å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget mat og helse på trinn 5-10 i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om smaksdidaktikk
 • har kunnskap om vurdering i mat og helse
 • har kunnskap om tilrettelagt opplæring i mat og helse
 • har kunnskap om matvaregrupper og matens næringsinnhold
 • har kunnskap om kostholdsmodeller
 • har kunnskap om mat og måltid fra ulike kulturer

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge for elevaktiv læring
 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevers forutsetninger og fremmer progresjon i faget
 • kan utnytte råvarer og redusere matsvinn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i faget  med grunnlag i  kjerneelement,  tverrfaglige tema og kompetansemål
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGUMHV101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

Må taes samme semester

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er digitale forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper. De fysiske samlingene er obligatoriske, 80 % frammøte.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Materialkostnader (kr 300) og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/matvaretabellen til å vurdere næringsinnholdet i eget matinntak, eller næringsinnholdet i mat som lages i en praktisk kjøkkenleksjon, opp mot nasjonale kostanbefalinger. Besvarelsen skal skrives som en akademisk tekst (2000 ord).
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studenten skal i grupper planlegge, gjennomføre og vurdere en undervisningsøkt. Undervisningen skal gjennomføres på skolens undervisningskjøkken for medstudenter. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra LK20. 
 • Obligatorisk læringsaktivitet 3:  Studentene skal individuelt skrive to rapporter fra praktiske kjøkkenleksjoner. Rapportene skal vise overføringsverdi til undervisning i grunnskolen. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra LK20..

De fysiske samlingene er obligatoriske, 80 % frammøte.

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Undervisningsplan vil gi nærmere retningslinjer for dbligatorisk læringsaktiviter. Alle obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjente før studenten kan ta eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. Obligatorisk læringsaktivitet må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 30 min. 

Studenten har 24 timer til forberedelse til den praktiske oppgaven.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt til den praktiske delen av eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt til muntlig del av eksamen.

Mer om hjelpemidler