Hopp til innhald

SA595 Innføring i ungdomssosiologi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnet gir ei innføring i ungdomssosiologiske problemstillingar. Dette feltet er innhaldsrikt, og emnet tek dermed sikte på å orientere studentane om breidda og variasjonen i tema og problemstillingar som dei møter seinare i studiet. Studenten får høve til å organisere/ leie diskusjonar med andre studentar på emnet og skrive ein kort sosiologisk tekst. Undervisninga er bygd opp kring klassisk og nyare faglitteratur og forskingsresultat.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne

 • Har studentane kunnskap om oppvekstvilkåra til unge i seinmoderne samfunn
 • Kjenner studentane til grunnleggjande omgrep i ungdomssosiologien som ungdom, livsløp, identitet, ungdomskultur, jamaldringsgrupper osb.
 • Kjenner studentane til ungdomssosiologiske problemstillingar på grunnleggjande nivå knytt til utdanning, arbeid, identitet, familie, venner, økonomi, livstil, helse, avvik, politisk engasjement, osb.
 • Har kandidaten kunnskap om sentrale spørsmål i ungdomssosiologi, kva for plass ungdomssosiologi har i samfunnsvitskap spesielt og i samfunnet generelt, korleis ungdomssosiologi har utvikla seg i samspel med samfunnet, og kva for ulike former for nytteverdi ungdomsforsking har i dag
 • Kjenner studentane til kva for rolle ungdomssosiologi kan ha i praktisk arbeid med ungdom

Ferdigheiter

Etter fullført emne

 • Kan studentane finne, vurdere og vise til ungdomssosiologisk faglitteratur/studiar
 • Kan studentane orientere seg i relevant ungdomssosiologisk faglitteratur
 • Kan studentane presentere innhaldet i ungdomssosiologiske fagtekstar på grunnleggjande nivå
 • Kan studentane reflektere over ungdomssosiologiske problemstillingar på grunnleggjande nivå

Generell kompetanse

Etter fullført emne

 • Har studentane fått innsikt i ungdomssosiologien som grunnlag for vidare studiar
 • Kan studentane utveksle synspunkt på og erfaringar med ungdomssosiologiske spørsmål og problemstillingar
 • Kan studentane planleggje og gjennomføre formidling av sentrale tema i ungdomssosiologien

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, gruppearbeid, skriftlege innleveringar og sjølvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentar skal skrive ein kort tekst. Omfang 800 ord. (Godkjend/ikkje godkjend)

Arbeidskravet må vere gjennomført til fastsett frist og godkjend før ein kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar. Bokstavkarakter A - F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Meir om hjelpemiddel