Hopp til innhald

SO103 Klassiske sosiologiske perspektiv

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnet skal formidle ei forståing av sosiologiske perspektiv frå klassiske teoritradisjonar. Studentane får ei innføring i tradisjonell makro-sosiologi med vekt på relasjonane mellom sentrale sosiale institusjonar, so vel som meir mikro-sosiologiske tilnærmingar. Det moderne industrisamfunnet med si teknologiske utvikling og framveksten av kapitalistisk økonomi, dannar det tematiske bakteppet for dei klassiske teoribidraga i emnet. Moderne samfunnsfenomen slik som urbanisering, aukande arbeidsdeling, framandgjering, rasjonalisering, byråkratisk utvikling, og nye former for samhald og samfunnsorganisering vil bli belyst i emnet.

Studentane får og ei innføring i sosiologien si historie, grunnproblem, arbeidsmåtar og samfunnsmessige funksjon.

Læringsutbytte

Etter avslutta emne:

Kunnskapar

  • har studenten brei kunnskap om klassisk sosiologisk historie, teoritradisjonar og eigenart mellom andre human- og samfunnsvitskapar
  • kjenner studenten til grunnleggjande sosiologiske omgrep
  • har studenten kunnskap om førekomsten av sosiale mønster, prosessar og meiningsdanning

Ferdigheiter

  • Kan kandidaten finne, vurdere og vise til fundamentale sosiologiske teoritradisjonar og perspektiv i akademisk arbeid
  • kan studenten reflektere over samfunnsprosessar frå ein sosiologisk ståstad
  • kan studenten vurdere og justere eigne faglege arbeid i møte med ny kunnskap og nye faglege tilnærmingar

Generell kompetanse

  • kan studenten formidle sentralt fagstoff og utveksle synspunkt i diskusjon om grunnleggande sosiologiske omgrep og teoritradisjonar
  • har studenten innsikt i den allmenne samfunnsdebatten og kan utveksle erfaringar i denne med utgangspunkt i klassisk sosiologisk kunnskap

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, sjølvstudium, seminar med gruppearbeid og presentasjonar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltaking på arbeidsseminar med bidrag til gruppevis oppgåveløysing og presentasjon.

Vurderingsform

4 timar skriftleg skuleeksamen, Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen.

Meir om hjelpemiddel