Hopp til innhald

ING171 Klassisk mekanikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir ei generell innføring i mekanikk. Hovedtema inkluderer kinematikk, Newtons lover, arbeid og energi, impuls, bevegelsesmengde, massesenter, treghetsmoment og spinnsats. Det legges opp til undervisningsformer som skal utvikle studentenes evne til fysikkfaglig resonnement og argumentasjon basert på de grunnleggende lover, prinsipper og begreper som blir gjennomgått.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kan redegjøre for:

 • Kinematikk i to og tre dimensjoner.
 • Strukturen til den Newtonske mekanikken.
 • Newtons lover for translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Bevaringslover for mekanisk energi, translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Betingelsene som er knyttet til bruk av de ulike lovene og prinsippene.
 • Bruken av modeller og modellers gyldighetsområde.

Ferdigheter

Studenten kan gjennomføre:

 • Beregninger basert på den Newtonske mekanikken for translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Bruk av gode og tydelige skisser som del av oppgaveløsninger i mekanikk.
 • Laboratoriearbeid med samarbeid i gruppe og vitenskapelig rapportskriving.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Forklare fysiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig og muntlig.
 • Bruke verktøy fra fysikken til å finne svar på problemstillinger i andre teknologiske fag.
 • Gjenkjenne enkle fysiske lovmessigheter slik de kommer til uttrykk i komplisert teknologi.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

2FY / Fysikk 1

3MX / R2

MAT110

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, omvendt klasserom, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: En laboratorieøvelse gjennomført og godkjent. Dersom studenten har hatt eksamensrett i emnet tidligere anses arbeidskrav 1 for oppfylt.

Arbeidskrav 2: Tre tester. Dette arbeidskravet gjelder for 2 semester. 

Arbeidskrav 3: To obligatoriske innleveringer. Dette arbeidskravet gjelder for 2 semester. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer.Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler