Hopp til innhald

KJE100 Generell kjemi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten kunnskaper i grunnleggende kjemiske teorier og prinsipper samt generelle ferdigheter for kjemisk laboratoriearbeid og analyse.

Innhold

 • atomenes oppbygging og det periodiske system
 • kjemisk binding og molekylær geometri
 • navnsetting
 • fast stoff, væske og gassegenskaper
 • løsninger, konsentrasjonsenheter, fortynninger og kolligative egenskaper
 • arbeidsmiljøforhold ved omgang med kjemiske stoffer
 • målinger og signifikante siffer
 • reaksjonslikninger og støkiometriske beregninger
 • kinetikk
 • kjernekjemi, bruk av isotoper og biologisk effekt av stråling
 • kjemisk likevekt
 • syre-base reaksjoner og bufferløsninger
 • fellingsreaksjoner og kopleksionreaksjoner
 • termodynamikk
 • red-oks reaksjoner, galvaniske celler, elektrolyse og korrosjon

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • kan beskrive oppbyggingen av det periodiske system
 • kan beskrive struktur og bindingsforhold i atomkjerner, atomer, molekyler, gasser, væsker og faste stoffer
 • kan beskrive hovedtypene av kjemiske reaksjoner
 • kan beskrive hovedprinsippene i reaksjonskinetikk, og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt
 • kan forklare begrepene entalpi, entropi, og fri energi og beskrive hvordan disse størrelsene gir sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt
 • kan forklare virkemåten til galvaniske celler og elektrolysekar

Ferdigheter

Studenten

 • kan sette navn på enkle kjemiske forbindelser
 • kan balansere reaksjonslikninger
 • kan utføre støkiometriske beregninger og bestemme konsentrasjoner og partialtrykk ved kjemisk likevekt
 • kan utføre grunnleggende beregninger innen reaksjonskinetikk, termodynamikk (entalpi, entropi og fri energi) og elektrokjemi (galvaniske celler og elektrolyse)
 • kan bruke grunnleggende laboratorieutstyr som vekter, pipetter og glass utstyr til å utføre enkle kjemiske reaksjoner og laboratorieforsøk, samt gjennomføre både kvalitative og kvantitative bestemmelser
 • kan vurdere og tolke resultatene fra laboratoriearbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid
 • ha innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av HMS-data, ROS analyser og fra laboratorieerfaring

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner. Regneøvelser, bruk av digitale læringsressurser og praktisk laboratoriearbeid. I tillegg til den praktiske utførelsen på laboratoriet må resultatark/rapporter innleveres eller quizer besvares.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent laboratoriekurs
 • HMS-kurs

Godkjente arbeidskrav er gyldig i seks semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler som hver for seg må være bestått for å få sluttkarakter i emnet:

Del 1: Praktisk del. Består av en vurdering av aktiviteten på laboratoriekurset (punktlighet, fokus på sikkerhet, krav til nøyaktig arbeid, rapportering). Denne vurderingen er ikke etterprøvbar, og vil være gyldig så lenge godkjenningen av laboratoriekurset er gyldig.

Del 2: Skriftlig del. Består av en skriftlig skoleeksamen (4 timer). 

Bokstavkarakter settes på grunnlag av følgende:

Del 1 teller 20 % av sluttkarakter.

Del 2 teller 80 % av sluttkarakter. 

Karakterskala er A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ikke bestått karakter på del 2 kan skriftlig skoleeksamen tas på nytt ved ny eksamen neste semester. Karakter på del 1 beholdes ved ny eksamen i del 2.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOK001 - Generell og analytisk kjemi - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING161 - Kjemi for ingeniørar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING161D - Kjemi for ingeniør - Reduksjon: 5 studiepoeng