Hopp til innhald

MGBKR201 KRLE 1, emne 2 - Kristendom, filosofi og etikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn to emner, som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 2 legges det vekt på kunnskap om, og kritisk refleksjon knyttet til, KRLE-fagets historie, sentrale arbeidsmåter i faget og fagets rolle i forhold til eleven, skolen og samfunnet Studentene skal opparbeide ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, blant annet evaluering av digitale ressurser. Kristendommen har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Etikken har konsentrasjon om områdeetikk. Barns etiske og moralske utvikling og filosofi med barn tematiserer blant annet begynneropplæring og tilpasset opplæring i faget.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten 

 • har kunnskap om KRLE-fagets historie 
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget 
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i kristendommen 
 • har kunnskap om kristendommens historie
 • har kunnskap om filosofi for barn som arbeidsmåte
 • har kunnskap om områdeetikk og barns etiske og moralske utvikling

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget 
 • kan kritisk vurdere digitale læremidler 
 • kan gjøre en etisk analyse innen elevorientert områdeetikk 
 • kan gjennomføre filosofiske samtaler med barn 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål 
 • kan kritisk reflektere over fagets rolle i skole og samfunn og om dets rolle for den enkelte elev 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KRLE 1 emne 1

Undervisnings- og læringsformer

Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studenten skal i gruppe kritisk vurdere og i praksis prøve ut et digitalt læremiddel i KRLE. Vurderingen skal ses i lys av enten a) de grunnleggende ferdigheter i faget eller b) tilpasset opplæring og inngå i en praksisrapport. Erfaringsdeling etter praksis. Læringsaktiviteten er begrunnet i læringsutbytteformuleringen som sier at studenten skal kunne "kritisk vurdere digitale læremidler."
 • Individuell skriftlig oppgave knyttet til et selvvalgt tema innen KRLE 1, emne 2. Oppgaven skal være forskningsbasert. Læringsaktiviteten er begrunnet i læringsutbytteformuleringen som sier at studenten skal ha "kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i kristendommen." 

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene. Læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler