Hopp til innhald

MGBNA141 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen 1

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Naturfag 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

 • Den levende naturen
 • Den ikke-levende naturen

Gjennom Naturfag 1 møter studentene sentrale naturfaglige og naturfagdidaktiske tema som er relevante for undervisning i naturfag i grunnskolen på 1.-7. trinn.

Emnet har hovedfokus på den levende naturen og på sentrale didaktiske perspektiver relatert til naturfagundervisning på 1.-7. trinn i grunnskolen. Økologi, biologisk mangfold og humanbiologi er overordnede faglige tema. I naturfagdidaktikk er det sentrale fokuset utforskende arbeidsmåter gjennom praktisk arbeid og dialog.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om cellers oppbygging
 • har kunnskap om ulike naturtyper og om arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur
 • kan greie ut om samspill mellom ulike faktorer i økosystemer
 • har kunnskap om menneskekroppens organsystemer og hvordan disse henger sammen
 • har kunnskap om og kan drøfte sammenhenger mellom livsstil, samfunnskultur og helse
 • har kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan man kan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av elevers naturfaglige språk
 • har kunnskap om hvordan man kan stimulere elevers utforsking gjennom praktisk arbeid og dialog
 • har kunnskap om hvordan arbeid med naturfag kan bidra inn i begynneropplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for og gjennomføre varierte læringsaktiviteter inne og ute med bruk av relevant utstyr
 • kan legge til rette for å utvikle elevers sansing, undring og naturglede
 • kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole
 • kan legge til rette for utvikling av elevers muntlige og skriftlige ferdigheter i naturfag
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring på barnetrinnet og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag
 • har grunnleggende kunnskap om natur-vitenskapens metoder og tenkemåter som grunnlag for kritisk tenking og utforskende arbeidsmetoder
 • kan gjennomføre naturfagundervisning i samsvar med gjeldende læreplan for barnetrinnet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, demonstrasjoner, feltarbeid, dagsekskursjoner, oppgaveløsning og undervisningsøvelser. Feltarbeid er en viktig del av studiet, og det forutsettes at studentene deltar på dette. I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel som blir oppgitt i semesterplanen. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav. 

Deler av pensumet må arbeides med som selvstudium. Det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom kollokvier. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennom semesteret skal studentene ha obligatoriske læringsaktiviteter som dokumenterer utvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse. De obligatoriske læringsaktivitetene innbefatter:

 • 3 skriftlige innleveringer, i form av journalføring, didaktiske planer, refleksjonsnotater el.lign., med utgangspunkt i deltagelse på feltarbeid og annet praktisk arbeid
 • Artsprøve
 • Arbeid knyttet til praksis. 

Det vil bli gitt nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene ved oppstart av semesteret. De som ikke kan delta på ekskursjoner og feltarbeid, må utføre alternative oppgaver. Obligatoriske læringsaktiviteter må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Bergen: Bernt Rydland Olsen

Stord: Yuko Kamisaka

Mer om hjelpemidler