Hopp til innhald

MGBSP501 Spesialpedagogikk 2, emne 1 - Design av masterprosjekt

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studentene skal utvikle vitenskapsteoretisk forståelse, kritisk refleksjon og innsikt i forskningsmetoder og etikk av relevans for det spesialpedagogiske feltet, samt egen masteroppgave. Emnet tar sikte på å gi studentene dypere og bredere innsikt i hovedtema fra Spesialpedagogikk syklus 1 basert på eget masteroppgavetema. Tema bearbeides i en prosess som skal resultere i en prosjektskisse med design for egen masteroppgave i spesialpedagogikk.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • Har teoretisk- og forskningsbasert kunnskap innen aktuelle spesialpedagogiske temaområder basert på eget tema for planlagt masteroppgave
 • Har inngående innsikt i forskningsmetode og forskningsetiske problemstillinger av særlig betydning for spesialpedagogisk forskning
 • Har kunnskap om samfunnsaktuelle spesialpedagogiske problemstillinger 

Ferdigheter

Studenten

 • Har evne til kritisk refleksjon og til å kunne analysere ulike spesialpedagogiske retninger og tiltak
 • Kan fremme forskningsbaserte spesialpedagogiske tiltak og strukturer som fremmer elevers faglige og sosiale læring i tverrfaglige samarbeid
 • Kan planlegge selvstendige forsknings- og utviklingsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer
 • Har utviklet god profesjonsfaglig digital kompetanse og kan anvende denne i presentasjon av eget prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • Har tilegnet seg kompetanse som gir trygghet og kreativitet for å sikre elevers rettigheter, utvikle elevers potensiale og skape bedre vilkår for elevers læring
 • Skal være nytenkende innen det spesialpedagogiske fagområdet
 • Kan formidle og drøfte spesialpedagogiske problemstillinger muntlig og skriftlig

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått de spesialpedagogiske emnene på Syklus 1.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli benyttet varierte og studentaktive arbeidsformer. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Prosjektskisse til masteroppgaven (individuelt eller inntil to studenter sammen)
 • Vise profesjonsfaglig digital kompetanse i muntlig presentasjon av utkast til prosjektskissen
 • Levere utkast til mappeoppgave
 • Emnets innhold er av en slik art at det krever aktivt engasjement i egen prosess

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle skriftlige og muntlige fremstillinger av prosjektskisse og utkast til mappeeksamen må være levert innen fastsatte frister og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

Vurderingsform

Mappeeksamen, der mappen skal inneholde to mappeelement som bearbeides gjennom semesteret. Mappeelement 1 skal være en oversikt over søking og bearbeiding av relevant litteratur for eget masterprosjekt, i et omfang av 7-10 fagfellevurderte artikler eller kapitler fra en antologi. Mappeelement 2 skal være en diskusjon av tema og problemstilling fra egen prosjektskisse ved hjelp av litteraturen fra mappeelement 1. Mappen skal ha et omfang på til sammen 3000 ord +/- 10%. 

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler