Hopp til innhald

DAT109 Systemutvikling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene en innføring i prinsipper fra flere programvareutviklingsmetoder for utvikling av større programvaresystemer, samt få erfaring i praktisk systemutvikling gjennom et større prosjektarbeid. Sentralt er ulike utviklingsmetoder og modelleringsteknikker, modeller og notasjon.

Innhold

 • Objektorientert analyse og design, inklusive applikasjonsmodellering
 • Grunnleggende objektorienterte designprinsipper
 • Ulike modelltyper som domenemodell, analysemodell, designmodell, datamodell
 • Applikasjonsmodellering i UML
 • Metoder for håndtering av utviklingsprosjekter, f.eks. Unified Process og Scrum
 • Planlegging, estimering, prosjektstyring, risikohåndtering og kvalitetssikring
 • Livssyklus, kravspesifikasjon, analyse, design, integrasjon, testing

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper i systemutvikling generelt og for aktuell(e) metode(r)
 • Beskrive hvordan modeller kan brukes til ulike formål i en utviklingsprosess
 • Beskrive ulike elementer som inngår i et utviklingsprosjekt
 • Bruke egen prosjekterfaring i drøfting og vurdering av metodiske elementer

Ferdigheter

 • Bruke kjente metoder for å utvikle programvare
 • Bruke modeller til å beskrive løsninger
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp mindre utviklingsprosjekter
 • Vurdere risiko og foreslå tiltak for å håndtere risiko i utviklingsprosjekter

Generell kompetanse

 • Arbeide i gruppe i et utviklingsprosjekt
 • Kommunisere skriftlig og muntlig innad i gruppe og mot kunde/oppdragsgiver

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT108 programmering og webapplikasjoner eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være programmeringsoppgaver, utviklingsprosjekt, skoleprøver.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. Ved eksamen på PC skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • DAT101 - Modellering og databaser - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • DAT104 - Systemutvikling og webapplikasjonar - Reduksjon: 5 studiepoeng