Hopp til innhald

DAT191 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag, Data, Bachelor i informasjonsteknologi.

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet i bachelorutdanningen og gjennomføres i siste studieår.

Studentene skal gjennomføre en selvstendig metode- og problemorientert oppgave med utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale tema i studiet. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid, og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode og ingeniør design metode. Arbeidet utføres normalt i grupper og kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Prosjektet omfatter vanligvis planlegging, litteraturstudier, kostnadsoverslag, undersøkelser, beregninger og kan ut fra oppgavetype inneholde prosjektering, analyser, konstruksjoner og utvikling av et produkt. Prosjektet fører fram til en avsluttende prosjektrapport. Emnet avsluttes med utstillingen EXPO.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer og kan anvende ny kunnskap innen en selvvalgt del av fagområdet for ingeniører
 • kan oppdatere sine kunnskaper gjennom kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt
 • kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innen teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid
 • har forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk og vitenskapelig vurdering

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide en konkret problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet for ingeniører
 • kan innhente, analysere og referere informasjon på en kritisk og reflektert måte
 • kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid på en systematisk og vitenskapelig måte

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i en eller flere av følgende konsekvenser: miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkt og løsninger innen sitt fagområde og kan sette disse i et etisk- og livsløpsperspektiv
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og kan arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et ingeniørfaglig prosjekt
 • kan omsette sine kunnskaper og ferdigheter i praktiske løsninger og sannferdig presentere resultater skriftlig og muntlig
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innen fagområdet og kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Krav til forkunnskaper

Forkunnskapskrav: 100 studiepoeng bestått i studieprogrammet. I de 100 studiepoengene inngår alle emner i første studieår. 

Studiepoengene må være bestått innen 1. september (i 5. semester) for oppgaver som skal leveres i påfølgende vårsemester (6. semester).

Dispensasjon fra forkunnskapskravet kan bli gitt etter en utdanningssamtale. Studenter kan i så fall få fritak for kravet til spesifikke emne som må være bestått, men ikke for omfanget av antall studiepoeng. Det stilles krav om at gitte kriterier i retningslinjer for bacheloroppgaven må være oppfylt, se: https://www.hvl.no/student/eksamen/heimeeksamen-og-oppgaveskriving/rettleiar-for-bacheloroppgava-ved-fin/

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og prosjektarbeid med veiledning, der normalt 2-3 studenter arbeider sammen i en prosjektgruppe. Studentene danner grupper og definerer, eventuelt velger eller får tildelt en problemstilling for bacheloroppgaven i høstsemesteret. Oppgaven gjennomføres i vårsemesteret. Studentene får tildelt en intern faglig veileder som bidrar til at faglige og metodiske elementer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Studentene formidler jevnlig arbeidets fremdrift til intern og eventuell ekstern veileder/kontaktperson, gjennom muntlige og skriftlige statusrapporter. Bacheloroppgaven skal gjennomføres i tråd med retningslinjer for bacheloroppgaver og en veiledningsavtale skal underskrives. Som avslutning på bacheloremnet, blir EXPO, en utstilling med stands, arrangert, der gruppen får vist fram prosjektet de har jobbet med i form av plakat/video og eventuelt produkt.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Individuelt krav:

 • et refleksjonsnotat (refleksjon over egen utvikling)

2. Krav til gruppen:

 • underveisrapport med prosjektplan
 • underveispresentasjon

Kravene skal ferdigstilles til gitte frister. Arbeidskravene er gyldige i ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Bacheloroppgave med justerende muntlig. 100%

Avsluttende bacheloroppgaven består av innlevert sluttrapport, plakat/video og eventuelt produkt. Prosessen blir også vurdert. Muntlig eksamen består av en åpen presentasjon av oppgaven (inntil 30 minutter inkludert spørsmål fra salen) og en lukket utspørring og gjennomgang av oppgaven (inntil 30 minutter).

​Innleveringsfrist blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Karakteren på den innleverte bacheloroppgaven skal være protokollført før gjennomføring av justerende muntlig eksamen. Justerende muntlig eksamen kan justere karakteren på bestått resultat opp eller ned med maksimalt en karakter, jf. forskrift om studium og eksamen § 11-15.

Hele gruppen får samme karakter, jf. forskrift om studium og eksamen § 11-17. Dersom det oppstår tvil om en student bidrar eller har bidratt i tilstrekkelig grad for å få uttelling for et felles produkt, skal det hentes inn skriftlig, individuell uttalelse fra alle gruppemedlemmene og faglig veileder. Høgskolen kan gjøre vedtak om at studenten skal regnes for ikke å ha møtt under eksamen.

Ved ikke bestått karakter på bacheloroppgaven, gis gruppen anledning til å levere en forbedret versjon i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • DAT190 - Bacheloroppgåve - Data/Informasjonsteknologi - Reduksjon: 20 studiepoeng