Hopp til innhald

IDF300 Fordjuping fotball

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Kurset gir studenten ulike tverrfaglege perspektiv på trenaraktivitet. Sentralt står gjennomføring av praksisøkter som legg vekt på at studenten får utfordra seg på å planlegge, gjennomføre og evaluere trening. I tillegg vil det bli fokusert på trenaren sin jobb på feltet der det blir utarbeida eigen individuell trenarprofil. I arbeidet med eigen trenarprofil og i kamp- og spelaranalysedelen blir ulike analyseverktøy nytta under rettleiinga.

I møte med andre trenarar og spelarar i kurset og gjennom trenarpraksisen blir relasjonskompetanse og trenerkoordinering viktig stikkord.

Kurset blir gjennomført i nært samarbeid med Norges Fotballforbund, NFF Sogn og Fjordane og Sogndal Fotball.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om trenarkoordineringsrolla
 • har kunnskap om feedback og evaluering av trenarrolla
 • har kunnskap om relevante verktøy for kamp- og spelaranalyse

Ferdigheiter

Studenten

 • kan reflektere kring utvikling av eigne ferdigheiter som trenar
 • prøve ut og erfare korleis trenaren kan jobbe på feltet, individuelt og i samarbeid med andre

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjere greie for korleis ein skal ta eigarskap til eigen ferdigheitsutvikling som trenar
 • kan reflektere kring ferdigheitsutvikling for spelarar
 • kjenner til relevant forsking relatert til trenarrollen
 • kan kvalifisere seg som B-lisenstrenar i NFF sin trenarstige

Krav til forkunnskapar

Fullført 60 studiepoeng idrett eller tilsvarande.

For studentar som har gått studieretning Idrett og trenarrolla kan det vere aktuelt å framstille seg for UEFA B trenar fotball. Ein førestnad for dette er at NFF Grasrottrenaren er godkjent og tilstrekkeleg mengde trenarpraksis dokumentert.

Tilrådde forkunnskapar

Trenarpraksiserfaring

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene er førelesing, gruppe- og individuelt arbeid. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktivitetar knytt opp mot ulike læringsmål for at studentane kan ta ei aktiv rolle i læringsprosessen, mellom anna praktiske instruksjonsoppgåver.

Undervisninga blir gjennomført i klasserommet, på analyselaboratoriet og på fotballbana.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltaking frå studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktivitetar. Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Praktiske instruksjonsoppgåver på barne- og ungdomssfotballag i utarbeiding av eigen trenarprofil
 • Deltaking i demoøkter frå rettleiar og instruksjonstimar for medstudentar
 • Teoriprøve, to timar

I samband med ekskursjonar må studentar ved HVL vera førebudd på å betale eigenandel. Det vert lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Vurderingsform

Individuell praktisk eksamen, 45 minutt.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel