Hopp til innhald

MAR530 Relasjonelt arbeid i organisasjoner

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Gjennom emnet utvikler studenten en solid kompetanse i relasjonelt arbeid i organisasjoner. Emnet knytter kunnskap og ferdigheter om systemiske og narrative tilnærminger til forskjellige former av relasjonelt arbeid med mennesker i ulike kontekster. Gjennom emnet kan studenten utvikle kompetanse i forskjellige former av relasjonelt arbeid som for eksempel rådgivning og veiledning, støttesamtaler ved kriser, osv.

Sentrale elementer fra systemisk terapi presenteres både teoretisk og i vekselvirkning med praktiske øvelser. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt.

Emnet bidrar til utvikling av relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle. Ferdighetstrening og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Emnet fokuserer også på studentens forhold til seg selv og andre mennesker, sine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har avansert teoretisk forståelse og et faglig repertoar som grunnlag for relasjonsorientert arbeid i organisasjoner
 • har kunnskap om og kan identifisere og gjøre rede for egne bidrag i relasjonelt arbeid
 • har diskursiv kompetanse i relasjonelt arbeid

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan gjennomføre og lede relasjonelle samtaler i ulike sammenhenger med en eller flere deltakere i rommet
 • kan kritisk analysere og mestre utfordrende samarbeids- og veiledningsrelasjoner
 • kan anvende og reflektere rundt sentrale systemiske teorier i møter med forskjellige samarbeidssituasjoner i organisasjoner
 • kan mestre ulike lytte- og samtaleferdigheter på en selvreflektert og profesjonell måte

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan kritisk reflektere, vurdere og begrunne egen yrkesrolle og valg i relasjonelt arbeid i organisasjoner
 • kan anvende relasjonelle kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i arbeid med brukere, hjelpsøkere, veisøkere og samarbeidspartnere
 • har økt oppmerksomhet på egne og andres kommunikasjonsmønstre, verdier og holdninger

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpnet. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, veiledning på fordypningsoppgaven samt video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning og praksis med tilknyttet refleksjoner er viktige læringsformer i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Gjennomført 40 timer veiledning.

2. Utarbeide oversikt over 60 praksis timer.

3. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

4. Gjennomført to timers veiledning på fordypningsoppgaven.

5. Prosjektplan til fordypningsoppgave, min 1000 ord.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semestre

Vurderingsform

Oppgave
En fordypningsoppgave på 7000 ord +/- 10%. Fordypningsoppgaven skal skrives individuelt. Selvvalgt tema og problemstilling må godkjennes av studieprogramansvarlig.

Studentene må anvende selvvalgt pensum på 400 sider. Fordypningsoppgaven skal følge gjeldende retningslinjer. Studentene får veiledning.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A-F, der A-E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen, bearbeider studenten oppgaven til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler