Hopp til innhald

MARV530 Relasjonelle samtaler med barn og ungdom

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I dette emnet legges det til rette for å utvikle kunnskap og kliniske/praktiske ferdigheter i relasjonelle samtaler med barn og ungdom.

Her vil fokuset være å integrere relevant teori, studentenes livserfaringer og praksis for å gjøre studentene best egnet til arbeid med barn og ungdom.

Emnet introduserer nyere forskning i fagfeltet.

Hovedtemaer:

 • Generell kunnskap om barn og ungdoms utvikling
 • Hvordan planlegge og gjennomføre forskjellige former for samtaler med barn og ungdom
 • Hvordan møte problemfylte temaer som omhandler vold, overgrep, rus, omsorgssvikt og psykiske lidelser
 • Relevant forskning om terapeutisk arbeid med barn og ungdom
 • Oppmerksomhet på maktforhold og posisjonering

Emnet fokuserer også på studentens forhold til seg selv og andre mennesker, sine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har teoretisk forståelse og et faglig repertoar som grunnlag for relasjonsorientert arbeid med barn og ungdom
 • kan identifisere, kommunisere, samt kritisk reflektere rundt etiske og metodiske dilemma knytte til planlegging og gjennomføring av samtaler med barn og unge

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan planlegge og gjennomføre en barnesamtale samt bruke og tilpasse bruk av passende ferdigheter i samtaler med barn eller unge
 • kan gjennomføre både informasjonsgivende/bearbeidende samtaler og undersøkende/avdekkende samtaler med barn og ungdom
 • Innehar alderspesifikk kunnskap om barn og ungdoms utvikling

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan kritisk reflektere, vurdere og begrunne egen rolle og valg i arbeid med barn og ungdom
 • kan anvende systemisk og narrativ kunnskap og ferdigheter i utfordrende samtaler med barn og ungdom
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i arbeid med barn og ungdom i forskjellige kontekster
 • har forståelse og oppmerksomhet for egne kommunikasjonsmønstre, verdier og holdninger

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpent.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video vil også benyttes.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Studenten legger fram video fra eget klinisk arbeid (15 min) med påfølgende samtale om innholdet i filmen, med referanser fra teori (15 min). Samlet omfang 30 min.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått fremstilles studenten til ny muntlig eksamen med ny video.

Hjelpemidler ved eksamen

Egenprodusert video.

Mer om hjelpemidler