Hopp til innhald

MARV551 Relasjonelt arbeid med sorg, livskriser og traumer

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Å utvikle kompetanse i relasjonelt arbeid i temaer som sorg, livskriser og traumer i forskjellige kontekster er sentralt i emnet. Emnet belyser ulike kriser og utfordrende livssituasjoner som kan gjøre dagliglivet krevende, både for individet og i dets relasjoner. Dette kan være temaer som sykdom eller dødsfall i nære relasjoner, vanskelige oppvekstsvilkår eller traumatiske hendelser. Emnet legger til rette for å utvikle økt kompetanse i å gjenkjenne krise-, sorg- og traumereaksjoner hos barn og voksne samt faglig trygghet til å planlegge og gjennomføre hjelpetilbud.

Ferdigheter studentene skal utvikle vil være knyttet til å snakke med og drive prosesser sammen med individer, familier, nettverk eller organisasjoner som har opplevd eller opplever traumer, livskriser og sorg.

Emnet bidrar til utvikling av samtaletekniske ferdigheter om krevende tema, i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning, personlig og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om sorg og sorgreaksjoner hos barn, ungdom og voksne
 • har inngående kunnskap om utvikling og ettervirkning av traumer
 • har kunnskap om forebygging og bearbeiding av traumaer i relasjonelt perspektiv
 • har kunnskap om relasjonell sorg og sorgarbeid
 • har kunnskap om kulturelle diskurser om sorg

Ferdigheter:
Studenten…

 • har trygghet og ferdigheter for arbeid med individer, par, familier og nettverk som opplever sorg
 • har større trygghet og flere ferdigheter for å møte individer, familier og nettverk som opplever livskriser
 • har større trygghet og flere ferdigheter for å møte individer, familier og nettverk som opplever traumer
 • har større trygghet og flere ferdigheter for å arbeid med endringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse:
Studenten…

 • har kompetanse til å kunne samtale om og forstå vanlige reaksjoner i møte med sorg, livskriser og traume
 • kan reflektere over hvordan man kan tilrettelegge hjelp og støtte for mennesker som har opplevd eller opplever traume, livskriser eller sorg
 • kan anvende relasjonelle kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler både med individ, familier, nettverk og organisasjoner
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i arbeid med mennesker som opplever sorg, livskriser og traumer

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpent.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, digitale ressurser, demonstrasjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Muntlig høring med et omfang på 30 min.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb..

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått fremstilles studenten til ny muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler