Hopp til innhald

MAT104 Grunnleggende matematikk for informasjonsteknologi

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en innføring i matematisk analyse, og en grundig innføring i lineær algebra. Dette er ett av flere emner som til sammen dekker matematikk for graden bachelor i informasjonsteknologi. Emnet går primært i vårsemesteret.

Innhold: Funksjonsbegrepet og matematiske grunnfunksjoner, eksponential- og logaritmeregning, grenseverdier, derivasjon, Newton’s metode, integrasjon av enkle funksjoner, enkel numerisk integrasjon, komplekse tall og grunnleggende lineær algebra.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for grunnleggende matematiske funksjoner.
 • forstå grenseverdibegrepet definisjonen til kontinuerlige funksjoner.
 • beskrive regler for vektoralgebra og matrise operasjoner.

Ferdigheter

 • regne med eksponensialfunksjoner og logaritmer.
 • regne grenseverdier.
 • derivere.
 • integrere enkle funksjoner.
 • regne med komplekse tall og finne komplekse røtter av andregradspolynomer.
 • løse matematisk formulerte problemer ved hjelp av numeriske metoder (Newton’s metode, midtpunktregelen og trapesmetoden) og egnet dataverktøy.
 • løse lineære ligningssystemer og andre grunnleggende problemer i lineær algebra.
 • regne med matriser og løse lineære systemer ved hjelp av egnet programmeringsverktøy.

Generell kompetanse

 • forstå mulighetene og begrensningene som ligger i analytiske og numeriske løsningsmetoder for temaene i emnet.
 • forstå hvordan regnemetoder fra lineær algebra kan anvendes i programmering.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT101 Diskret matematikk og programmering.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • FOA180 - Diskret matematikk I og lineær algebra - Reduksjon: 5 studiepoeng