Hopp til innhald

MGBEN104 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk med fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i faget Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Når engelsk går som fag 4, består Engelsk 1 av to delemner, hvert på 15 studiepoeng: MGBEN104 Engelsk språk med fagdidaktikk og MGBEN204 Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på reviderte Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1-7, og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med mastergrad. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1, emne 2, for 1.-7. trinn gir en innføring i engelsk språk og fagdidaktikk med spesiell vekt på begynneropplæring. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp, og emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og norsk. Der det er relevant, vil man også sammenligne med andre språk. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt.

Emnet omfatter engelskundervisning for hele barnetrinnet. Dette inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres tidlige språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket og læremidler for engelskfaget
 • har kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur inkludert forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk og eventuelt også andre språk
 • har kunnskap om hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan snakke og skrive engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelsk på barnetrinnet
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem
 • kan identifisere og forklare grunnleggende språklige forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk, og eventuelt andre språk
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet er organisert som en Vestlandsklasse og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning og fysiske samlinger. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og studentaktive læringsformer, både i klasse og i mindre grupper. Du vil få erfaringer med ulike arbeidsmåter, også digitale.

Emnet omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i arbeidet med faget. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen.

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i dette emnet, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentene leverer inn et utkast av oppgaven som skal utgjøre 60 % av eksamenskarakteren. Studentene mottar veiledning på utkastet. 

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for den obligatoriske læringsaktiviteten, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester.

Vurderingsform

 • Del 1: Individuell skriftlig eksamen, 3 timer. Teller 40 % av endelig karakter.
 • Del 2: Individuell skriftlig oppgave. 1500 ord. Teller 60 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 2) i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler