Hopp til innhald

MGBMH301A Mat og helse 2, emne 1 - Sosialt felleskap, kulturelt mangfold og bærekraft i mat og måltider

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Mat og helse 2 emne 1 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. 

I Mat og helse 2 emne 1 legges det vekt på å fremme forståelse og respekt for matkulturelle forskjeller, og på å fremme bevissthet om bærekraftig matproduksjon og matforbruk.  

Ved utenlandsopphold i 6. semester kan Mat og helse 2 emne 1 og 2 erstattes med tilsvarende studier ved andre utdannings-institusjoner. Emnene må være godkjent før utreise.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om historiske hovedtrekk i utviklingen av mattradisjoner og matkulturer
 • har kunnskap om sammenhengen mellom matproduksjon og klimaavtrykk
 • har kunnskap om hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljø og matsikkerhet
 • har kunnskap om barn og unge som matforbrukere
 • har kunnskap om mat og måltiders betydning for sosial læring og interesse for mangfold i måltidskikker og tradisjoner
 • har kunnskap om hvordan identitet og fellesskap i matlaging og måltider blir formidlet i ulike kulturer
 • har kunnskap om like konserveringsmetoder for råvarer
 • har kunnskap om ulike perspektiver på kulturelle og religiøse mat- og måltidsaktiviteter 
 • har kunnskap om matvaresystemet og barn og unge som matforbrukere

Ferdigheter 

Studenten

 • kan hjelpe eleven til å utvikle en trygg identitet
 • kan tilrettelegge undervisning for elevmedvirkning og stimulere elevene til å bli bevisste forbrukere og formidlere av matkultur.
 • kunne lage tradisjonell og konservert mat av ulike råvarer
 • kunne planlegge og gjennomføre mat- og måltidskulturelle aktiviteter for ulike målgrupper
 • kan planlegge og redegjøre for hvordan en kan gi elevene underveisvurdering i mat og helse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre begynneropplæring i faget med grunnlag i problemstillinger knyttet til identitet, kultur og bærekraft
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse
 • kan utføre lokalt læreplanarbeid i grunnskolen og bidra til nytenkning og videreutvikling av faget mat og helse
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag- og forskningslitteratur 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBMH101/MGBMH101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

MGBMH201/MGBMH201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper. Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Materialkostnader (kr 600) må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.   

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Studentene skal individuelt eller i gruppe (maks. tre) lage en presentasjon av et dokumentert måltid som vektlegger de kulturelle og bærekraftige dimensjonene i måltidssituasjonen (15 min.) Presentasjonen skal i tillegg leveres skriftlig. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 2. Bruk av digitalt læremiddel. Studentene skal bruke et tilgjengelig digitalt læremiddel som er relevant for mat- og helsefaget. Hele eller deler av læremiddelet skal brukes i en mat- og helsopplæring i grunnskolen. Det digitale læremiddelet skal evalueres med utgangspunkt i elevstemmen. Nærmere krav fastsettes av faglærer.

Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente før studenten kan ta eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldige så lenge studenten har eksamensrett. Obligatorisk læringsaktivitet må være fullført innen gitt frist og godkjent før en kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Skoleeksamen, 5 timer, som vektlegger fagdidaktiske temaer innen emnene kultur og bærekraft.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler