Hopp til innhald

MGBSA401 Samfunnsfag 2, emne 2 - Fordypning i samfunnsfag 2

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Lærerutdanningsfaget samfunnsfag skal forberede studentene til profesjonsrollen som samfunnsfagslærer. Samfunnsfagsstudiet i grunnskolelærerutdanningen byr på utvalgte samfunnsfaglige tema. Dette emnet er rettet mot barne- og mellomtrinn med særlig vekt på å videreutvikle grunnleggende ferdigheter og kompetansemål.

Emnet går dypere inn i utvalgte tema i samfunnsfag og samfunnsfagsdidaktikk. Emnet skal også åpne for utvidet forståelse av sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og ulike læringsprosesser i skolen. I emnet skal studentene skrive en FoU-oppgave. Tema for FoU-oppgaven skal være relevant for undervisningsfaget samfunnsfag. Deler av pensum er på engelsk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har dybdekunnskap om utvalgte teorier, metoder og fagdidaktikk knyttet til et sentralt tema i undervisningsfaget samfunnsfag
 • har dybdekunnskap om utvalgte eksempler på samfunnsprosesser knyttet til makt, identitet og tilhørighet i geografisk, historisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene
 • kan finne, vurdere og tolke ulike typer kilder, og bruke dette i eget FoU-arbeid og til å utvikle elevenes kritiske kompetanse
 • kan planlegge, lede og vurdere læringsarbeidet for barne- og mellomtrinn med særlig vekt på å videreutvikle grunnleggende ferdigheter og gi læringsrettede tilbakemeldinger til elevene, tilpasset deres ulike forutsetninger og behov
 • kan bruke og vurdere ulike arbeidsmåter som stimulerer elevens evne til å danne seg oversikt over perioder og utviklingsmønstre og til refleksjon over hvordan historie og kultur blir konstruert
 • kan legge til rette for demokratisk praksis, utvikling av medborgerskap, samarbeid og konfliktløsning i skolen
 • kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, ledelse av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsrettede tilbakemeldinger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for elevene kan reflektere over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • er i stand til å utføre samfunnsfaglige teoretiske og fagdidaktiske analyser i eget arbeid og legge til rette for å utvikle analytiske evner hos elever
 • kan bidra til endringsprosesser og samfunnsfaglig nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunnsliv i opplæringen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBSA201

Undervisnings- og læringsformer

Oppgaveskriving, presentasjon av oppgave, gruppearbeid, forelesninger, individuelt arbeid og ekskursjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal legge frem utkast til FoU-oppgave for medstudenter og faglærer i et midtveisseminar, og kommentere på en annen students prosjekt.

Studenter ved Stord Campus har en læringsaktivitet i tillegg til dette. Oppgave og/eller aktivitet vil bli spesifisert ved semesterstart.

Obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk læringsaktivitet, kan få et nytt forsøk innen fastsatt frist.

Vurderingsform

 • Del 1: FoU-oppgave: 5000 ord +/- 10% for individuelle oppgaver og 7000 ord +/- 10% for paroppgaver. Vekting 50% av endelig karakter.
 • Del 2: Individuell muntlig eksamen, 30 minutter. Vekting 50% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Dersom oppgaven (del 1) ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny FoU-oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

 • FoU-oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.
 • Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler