Hopp til innhald

MGUEN401 Engelsk 2, emne 2 - Kommunikasjon i språk, litteratur og kultur

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 2 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 2 består av to delemner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 2 består av to deler: en FoU-oppgave og en fagdel.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 2 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 2, emne 2 vil videreutvikle studentens kunnskap hvordan vi kommuniserer gjennom språk, tekster og kultur, og hvordan dette påvirker engelskundervisningen på mellom- og ungdomstrinnet. Emnet inkluderer kunnskaper om språkets oppbygging og bruk, og ulike strategier for kommunikasjon, både skriftlig og muntlig. Det fokuserer også på hvordan ulike teksttyper, inkludert i nye medier, kommuniserer. I tillegg omfatter emnet videreutvikling av studentens egen språkferdighet, tekstkompetanse og akademiske kompetanse, mellom annet gjennom en FoU-oppgave tilsvarende 7,5 studiepoeng. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • har inngående kunnskap om språkets strukturer med vekt på diskursanalyse og sosiolingvistiske perspektiver
 • har kunnskap om hvordan kontekst påvirker kommunikasjon 
 • har omfattende kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk  
 • har god innsikt i ulike tilnærminger og metoder knyttet til undervisning og læring av språkemner 
 • har god kjennskap til et rikt utvalg tekster, inkludert multimodale tekster og tekster i nye medier, og hvordan disse kommuniserer 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan bruke og forklare språklige begreper og kan velge ut og tilrettelegge språkoppgaver for mellom- og ungdomstrinnet 
 • kan diskutere muntlig og skriftlig et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur, og har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler, og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst 
 • kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale og ved bruk av nye medier, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene, og kan legge til rette for elevenes selvstendige språklæring og egenvurdering 
 • kan vurdere kritisk egen faglige praksis mht. læreplan i engelsk for grunnskolen 
 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt i ulike sjangre 
 • kan finne fram til, vise til og reflektere over engelskfaglig forskningslitteratur og skrive akademiske fagtekster 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige vekst  
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling 
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse 
 • har god innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid i engelskfaget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Engelsk 1 (MGUEN101 og MGUEN201) eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving. 

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid, framføringer og veiledning. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på læringsplattformene som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen. 

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • En skriftlig obligatorisk læringsaktivitet knyttet til FoU-oppgaven
 • Deltakelse på midtveisseminar knyttet til FoU-oppgaven. I seminaret skal studenten gjøre greie for tema, problemstilling, materiale og metode i oppgaven sin,og dessuten gi kommentarer til en annen student sitt prosjekt.

FoU-oppgaven skrives i kombinasjon med faget PEL. Semesterplanen og oppgavebeskrivelsen gir nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene, inkludert krav til FoU-oppgaven. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene. 

Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per læringsaktivitet per semester. 

Vurderingsform

Del 1: FoU-oppgave. Oppgaven skal skrives i et samarbeid mellom engelsk og pedagogikk og elevkunnskap. Teller 50 % av endelig karakter.

Del 2: Muntlig eksamen, 30 minutter. Teller 50 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på én av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 1) i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny FoU-oppgave

Innreisende studenter skriver semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

FoU-oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler