Hopp til innhald

MGUNA401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen 2

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

 • Naturfag 2, emne 1 - Den ikke-levende naturen 2
 • Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen 2

Naturfag 2 supplerer Naturfag 1 i bredde og dybde. Fag og didaktikk sees i sammenheng og emnene som tas opp skal gi faglig og didaktisk trygghet for arbeid med sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10 i grunnskolen.

Det vil bli lagt til rette for at Naturfag 2 kan tas som utvekslingsstudent ved en annen institusjon.

Naturfag 2 emne 2 er todelt og består av en naturfaglig og naturfagdidaktisk del på 7,5 studiepoeng og en FoU-oppgave, et forsknings- og utviklingsarbeid på 7,5 sp. FoU-oppgaven skal være profesjonsrettet.

Den naturfaglige delen av Naturfag 2, emne 2 har fokus på utdanning for bærekraftig utvikling, evolusjon, genetikk, cellulære prosesser og bioteknologi. I naturfagdidaktikk er fokuset på å videreutvikle studentenes kompetanse til å legge til rette for utforskende arbeid og dialogiske undervisningsformer i klasserommet.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende temaene slik det går frem av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om cellulære prosesser
 • har kunnskap om mekanismer bak genetisk variasjon, evolusjon og artsdannelse
 • har kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling i fremtiden med spesielt fokus på bevaring av biologisk mangfold
 • har kunnskap om ulike naturtyper og om arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur
 • har kunnskap om og kan drøfte sosiovitenskaplige problemstillinger knyttet til blant annet bærekraftig utvikling og bioteknologi
 • har kunnskap om relevant naturfagdidaktisk forskning

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning og litteratur og anvende dette i undervisning og i drøfting med kolleger
 • kan arbeide selvstendig og forskningsbasert med naturfagdidaktiske problemstillinger
 • kan formidle andres og egen forskning og beherske akademisk skriving på grunnleggende nivå
 • kan anvende naturvitenskapens tenkemåter i samfunnsrelevante spørsmål

Generell kompetanse

Studenten

 • har begynnende innsikt i metoder innenfor profesjonsrettet forskning
 • kan bidra og delta i utvikling av undervisningspraksis i naturfag på 5.-10. trinn
 • kan gjennomføre naturfagundervisning i samsvar med gjeldende læreplan for 5.-10. trinn
 • kan planlegge og gjennomføre tverrfaglig undervisning som ledd i utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan fordype seg i selvvalgt naturfagdidaktisk litteratur og reflektere over dens rolle i undervisning

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Naturfag 1 - den levende naturen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, demonstrasjoner, feltarbeid, ekskursjoner, oppgaveløsning og undervisningsøvelser.

Feltarbeid eller ekskursjoner er en obligatorisk del av studiet og det forutsettes at studentene deltar på dette.

Deler av pensumet må arbeides med som selvstudium. Det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennom semesteret skal studentene ha obligatoriske læringsaktiviteter som dokumenterer utvikling av faglig og naturfagdidaktisk kompetanse. De obligatoriske læringsaktivitetene skal innbefatte:

 • Oppgave knyttet til praksis
 • Faglige og didaktiske læringsaktiviteter

Det vil bli gitt nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene ved semesterstart. De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Teller 50 % av endelig karakter.

Del 2: FoU-oppgave. Teller 50 % av endelig karakter. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 2) i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny FoU-oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Skriftlig skoleeksamen: Ingen hjelpemidler.
 • FoU-oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler