Hopp til innhald

MGUPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet er satt sammen av to delemner (emne 1 og 2) på 15 studiepoeng hver, med avsluttende eksamen i hvert emne. Emnene legger grunnlaget for praksisorientert og skolerelevant masteroppgave i Profesjonsrettet pedagogikk. Studenter har stor grad av medbestemmelse i emnene. 

Profesjonsrettet pedagogikk er en fordypning i pedagogikk som skal gi kompetanse i utforsking og utvikling av god undervisning i møte med elevmangfoldet i skolen. Emnet vektlegger sentrale perspektiv på pedagogikk som fag og forskningsfelt, samt praksisrelevante ferdigheter som er viktig for å utøve lærerarbeid i skolen. Emne 1 gir innsikt i prinsipper for undervisningsutvikling som baserer seg på skolens aktuelle praksis. Praksisnære metoder for kartlegging danner grunnlag for utvikling av undervisning og læringsmiljø.  

Emne 1 gir innsikt i hvilke eksterne og interne faktorer som påvirker lærerens valg og handlingsrom i skolen, og betydningen av å evaluere og justere egne handlinger for å utøve lærerprofesjonalitet.  Kompetansen er viktig for å forstå endringer i skole og utdanningssystem, og for å kunne ta en aktiv rolle i utviklingsarbeid som lærer og leder. Utviklingsarbeidet kan knyttes til fag, pedagogisk ledelse og utvikling av læringsmiljø.  

Emnet tar opp følgende tema:

 • Profesjonell, pedagogisk og reflektert håndtering av didaktiske og etiske dilemmaer, i møte med elevene og ellers i læreryrket. 
 • Skole- og klasseledelse hvor det uforutsette og improvisasjon er i sentrum, også fordi elever tolker og svarer på undervisningen på forskjellige måter.  
 • Å møte mangfoldet blant elever og foresatte på en profesjonell måte, i undervisning og i utvikling av læringsmiljøet.  

I emnet vil du lære fremgangsmåter som trengs for praktisk utvikling, tilpassing og forbedring av undervisningen. I faget vil du sammen med andre studenter utforske sentrale pedagogiske spørsmål i læreryrket, nye metoder og innfallsvinkler i undervisningen og få innsikt i komplekse valg og dilemma som lærere står overfor. Undervisningen legger opp til flere relevante ekskursjoner, som vil være sentrale i undervisningen.  

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten skal ha kunnskap om: 

 • klassiske handlingsbegreper innen ulike undervisningsmodeller 
 • det utforutsette og improvisasjon som kunnskapsform i undervisning  
 • tilpasset undervisning og arbeidsmetodikk i en mangfoldig elevgruppe 
 • sentrale handlingsorienterte pedagogiske teorier for utviklingen av god lærerpraksis 
 • praksis-teori diskursen og barrierer for god undervisning 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

 • planlegge, gjennomføre og begrunne utviklingsarbeid i skolen med utgangspunkt i elevnære, forskningsbaserte metoder for kartlegging og endring 
 • tolke pedagogiske teorier som er aktuelle for godt lærerarbeid og god undervisning 
 • gjenkjenne profesjonsetiske dilemma i klasserommet  
 • oppdatere sin fagkunnskap i emnet   

Generell kompetanse

Studenten skal evne: 

 • å utveksle synspunkter om det uforutsette og improvisasjon i utviklingen av god praksis. 
 • å vurdere hvordan utdanningspolitikk kan påvirke oppfatninger av god pedagogisk praksis og drøfte lærerens handlingsrom 
 • å presentere profesjonsrettede tema i et internasjonalt perspektiv 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet er organisert som en Vestlandsklasse og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning og fysiske samlinger. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og studentaktive læringsformer, både i klasse og i mindre grupper. Du vil få erfaringer med ulike arbeidsmåter, også digitale.    

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har to muntlige og en skriftlig obligatorisk læringsaktivitet. En muntlig og skriftlig aktivitet gjennomføres i forbindelse med en ekskursjon. En muntlig læringsaktivitet er del av eksamensforberedelse i emnet.   

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. 

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (én gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.    

Det er obligatorisk deltakelse i studentaktive seminarer, øvelser og arbeid i gruppe. Konkrete læringsaktiviteter i emnet blir nærmere spesifisert i semesterplanen. 

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

PowerPoint på PC og/eller manus til presentasjonsdelen av muntlig eksamen. Ellers ingen hjelpemidler. 

Mer om hjelpemidler