Hopp til innhald

MGUPR301 Skolen som organisasjon, praksis 3. år - 25 dager

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Praksisemnet består av totalt 25 dager, 10 dager i høstsemesteret og 15 dager i vårsemesteret. I tillegg skal studentene delta på praksisforberedende dag før praksis i høstsemesteret og evaluerings- og planleggingsmøte før praksis i vårsemesteret.

Praksisemnet er en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen og bygger videre på tidligere emneplaner for praksis. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet på nettsiden for praksis i grunnskolelærerutdanningen.

I tredje studieår er hovedfokuset rettet mot skolen som organisasjon. Studentene skal ha fokus på profesjonelle læringsfellesskap og på hvordan samarbeid med BUP, PPT og andre samarbeidspartnere foregår. Studentene skal fortsette å utvikle egen læreridentitet, relasjonskompetanse og læringsledelse. De skal og arbeide med tilrettelegging for læring i fag for trinn 5-10. Studentene skal alene og sammen med praksisgruppen, praksislærer og faglærer fra HVL planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.

Tema som skal brukes som utgangspunkt for samtaler med studentene: estetiske læreprosesser, bærekraftig utvikling, samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter.

Studentene plasseres i en praksisgruppe sammen med medstudenter og får veiledning av praksislærer(e). Studenten er på samme praksisgruppe og praksisskole begge semestre.

Praksisopplæringen og studiefag henger tett sammen og praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvar mellom praksislærere og faglærere. 

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har noe kunnskap om gjeldende lov- og planverk for opplæringsløpet
  • har kunnskap om overgangene fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående
  • har noe kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
  • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdigheter

Studenten

  • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
  • kan samhandle med elever, foresatte, kolleger og andre interne og eksterne aktører
  • kan identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø

Generell kompetanse

Studenten

  • har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til engasjement for elevene, og samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
  • har utviklet kommunikasjons- og relasjonskompetanse og bevissthet om egen læreridentitet. 
  • kan opptre profesjonelt og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Krav til forkunnskaper

MGUPR101 Praksis 1.år, MGUPR201 Praksis 2.år

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole. Praksislærer skal motta dokumentet på praksisforberedende dag i høstsemesteret.

Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument alene eller i samarbeid med medstudenter. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.t.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, inspeksjon i friminutt, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærer når andre har undervisningsansvaret, for eksempel ved gruppedeling eller i elevveiledning.

Studenten skal utarbeide selvevaluering som leveres til praksislærer til underveissamtalen i høstsemesteret og sluttsamtalen i vårsemesteret.

Studenten skal evaluere praksisperioden etter endt praksis i vårsemesteret

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

25 dager veiledet og vurdert praksis med krav om 100 % tilstedeværelse

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Etter avsluttet praksis får studenten en individuell skriftlig sluttvurdering.

Studenten kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Dersom praksis ikke er bestått, kan studenten gjennomføre andre forsøk neste gang emnet går ordinært. Dette kan påvirke studenten sin studieprogresjon.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler