Hopp til innhald

MGUSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 - Psykososial utvikling og språk-, lese- og skrivevansker

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studentene skal i dette emnet videreutvikle sin spesialpedagogiske kompetanse i møte med elevmangfoldet. Emnet skal gi mer inngående kunnskap om utvikling og risiko innen områdene psykososial fungering og språk-, lese- og skrivevansker. Studentene skal få kunnskap om ulike forståelsesmåter og sentrale begrep, tidlige tegn/identifikasjon, betydningen av observasjon og kartlegging, samt tilrettelegging på individ- og systemnivå. I tillegg vektlegger emnet internt og eksternt samarbeid, og det å se eleven som en del av et større miljø, som en viktig del av arbeidet med å forebygge og motvirke vansker.

På bakgrunn av internasjonal forskning, faglitteratur og refleksjon over sammenhengen mellom teori og praksis skal studentene få trening i å vurdere pedagogisk praksis og se muligheter for endring.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har grunnleggende innsikt i ulike sider ved barn og unges psykososiale utvikling, språkutvikling og lese- og skriveutvikling 
  • har kunnskap om ulike psykososiale vansker, mulige årsaker og ulike risiko- og ressursfaktorer, identifisering og tilrettelegging på individ- og systemnivå 
  • har kjennskap til sammenhengen mellom læringsmiljø, psykososiale vansker, språk-, lese- og skrivevansker, samt komorbiditet og tilleggsvansker.  

Ferdigheter

Studenten

  • kan identifisere og vurdere tegn og risikofaktorer for utvikling av utrygge læringsmiljø, psykososiale vansker, språk-, lese- og skrivevansker, samt komorbide tilstander 
  • kan planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogiske tiltak (inkludert digitale verktøy) i samarbeid med andre  
  • kan bruke forskingsbasert kunnskap til kritisk å velge, formulere, undersøke og drøfte spesialpedagogiske problemstillinger 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan kritisk reflektere over hvordan vi forstår vansker som kan oppstå innenfor områdene psykososial utvikling og språk, lesing og skriving.  
  • har forståelse for dilemma, utfordringer og muligheter i skolens arbeid med å tilby en inkluderende opplæring for elever på 5-10 trinn  

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Vestlandsklassen går på tvers av campus og undervisning gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning felles for alle campus, og fysisk undervisning på det enkelte studiested. Det tilrettelegges også for læringsmiljø på hver campus, der studentene eksempelvis jobber sammen i campusvise grupper. Undervisning er en kombinasjon av forelesninger, individuelt arbeid, studentaktive læringsformer, ekskursjon, samt veiledning individuelt eller i grupper. Refleksjon knyttet til teori og praksis er et element i flere av undervisningsformene. Det er en forutsetning at studentene arbeider med lærestoffet på egenhånd.   

Obligatorisk læringsaktivitet

​Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen: 

  • Muntlig framlegg 
  • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart. 

Vurderingsform

Individuell semesteroppgave.

Oppgaven skal være på 4000 ord (pluss/minus 10%).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Retningslinjer for innlevering av ny eksamen 

Studenter som får ikke bestått på eksamen har anledning til å levere forbedret versjon av oppgaven en gang. Ved ny ikke bestått må studenten skrive en helt ny oppgave, med ny problemstilling etter godkjenning fra emneansvarlig.  

Studenter som har bestått, men ønsker å melde seg opp til ny, utsatt eksamen, kan levere eksamensoppgave bygget på samme problemstilling på nytt en gang, forutsatt at det blir henvist til egen tidligere eksamen (for å unngå plagiering). Studenten kan også velge å skrive en helt ny oppgave, forutsatt at ny problemstilling blir godkjent av emneansvarlig.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler