Hopp til innhald

NAB3042 Ledelse i bærekraftige maritime organisasjoner

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Sentrale tema er endringsledelse, verdiledelse, relasjonsledelse, «sensemaking», organisasjonskultur, samarbeid og konflikthåndtering. Det legges vekt på utfordringer og dilemmaer i praksis som er viktige for ansatte på ulike nivåer innen maritime og maritimt relaterte virksomheter.

NAB3042 er et valgemne, og dette er et emne som skal gå studieåret 2023/2024. For senere år kan valgemnetilbudet endre seg, og det er ikke gitt at dette valgemnet vil bli gitt da.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

  • har kunnskaper om sentrale tema i emnene ledelse og organisasjon.
  • har bred kunnskap om sentrale tema innenfor endring i organisasjoner, verdiskaping, verdiledelse.
  • er godt kjent med begreper som gruppe og team, samarbeid og konflikt, organisasjonskultur, holdninger og verdier.

Ferdigheter:

Studenten

  • kan anvende teori fra pensum til å gjenkjenne, analysere og forklare sentrale tema innenfor faget med vekt på utfordringer og dilemmaer
  • kan reflektere over hvordan en selv og andre kan stimuleres til å lære, utvikle seg og vokse som menneske
  • kan utvikle egen lederstil

Kompetanse:

Studenten

  • har innsikt i sentrale utfordringer og dilemmaer innenfor faget ledelse, og særlig da endringsledelse og verdibasert ledelse, og hvordan samarbeid kan skapes og konflikter håndteres
  • har innsikt i egen væremåte og lederstil med vekt på samarbeid og konflikthåndtering

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra og interesse for maritim og/eller maritimt relatert virksomhet. Deltakerne bør være istand til å forstå skriftelig engelsk og ha evne til kritisk tenking.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Mappevurdering 100%. To elementer inngår i mappen, og begge må bestås.

Gradert karakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemider tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • NAB3027 - Leiing av maritime organisasjonar - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • EVN1002 - Leiing i maritime organisasjonar - Reduksjon: 10 studiepoeng