Hopp til innhald

ING3044 Praksis i ingeniørstudiet

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

All form for læring skjer ute på valgt arbeidsplass hvor studenten velger sin praksis. Erfaringen kan skaffes i form av sommerjobb, deltidsjobb eller arbeid i en virksomhet gjennom lengre tid. Emnet skal gi studenten relevant erfaring og praksis i forhold til ingeniørarbeid i relevant næringsliv og offentlig virksomhet, og skal øke kontakt og forståelse mellom høgskolen og næringslivet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

-          Skal gjøre rede for erfaringer og faglige vurderinger innen sitt arbeidsområde ved enheten.

 

Ferdigheter:

Studenten:

-         Kan planlegge å gjennomføre, både alene og i samarbeid med andre, varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, samt reflektere over eget arbeid.

-         Kan tilpasse seg og delta i enhetens prosesser og metoder.

-         Kan identifisere og analysere de utfordringer de faglige styrker og utfordringer som enheten innehar.

-         Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

-         Kan formidle og presentere fagstoff og resultater fra eget arbeid ved enheten og skrive en teknisk rapport.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

-         Kan redegjøre for moderne teknologi som er i bruk i næringslivet.

-          Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

-         Kan innordne seg krav og metoder i arbeidslivet.

-         Kan kommunisere og samarbeide med involverte parter.

Krav til forkunnskaper

Bestått 80 sp fra ingeniørstudiet ved oppstart av praksisperioden.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Yrkespraksis, integrere teori og praksis. I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen sitt relevante fagområde, samarbeide med intern og ekstern veileder og delta på møter med bedrift og høgskole.

Emnet er et valgemne.

Praktisk informasjon om emnet:

I "Søknad om praksis" inngår opplysninger om bedriftens navn og adresse, ansvarlig kontaktperson og tidsperiode for praksis. Praksis kan være sammenhengende, 1-2 dager i uken over et helt semester, eller eventuelt på andre måter. Totalt skal selve praksisdelen bestå av om lag 200 arbeidstimer. Studentene skaffer selv praksisplass og organiserer alt med arbeidsgiver (arbeidsavtale, arbeidsplass og -utstyr). Studenten vil ikke få kompensert utgifter knyttet til praksisoppholdet.

Studenter som skal gjennomføre praksis som sommerjobb, må melde seg opp i emnet via utdanningsplanen sin i forkant av sommerjobben, for å få tilgang til emnet i Canvas.

Obligatorisk læringsaktivitet

«Søknadsskjema for godkjent praksisplass» må leveres før oppstart av praksis og senest 1. september.

Vurderingsform

Mappe, teller 100 % på endelig karakter.

Vurdering: Bestått/ikke bestått.

Bekreftede timelister må være levert for å få mappa bestått.

Dersom mappa ikke bestås, kan en levere forbedret versjon på nytt i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillat

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ING3009 - Praksis ingeniørstudiet I - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • MAS136 - Praksis som ingeniør i bedrift - Reduksjon: 10 studiepoeng