Hopp til innhald

JU6-1000 Forretningsjus

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten en innføring i sentrale forretningsjuridiske tema; avtalerett, kjøpsrett, selskapsrett, markedsføringsrett, pengekravsrett, økonomisk kriminalitet og regler om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling- og konkurs. I tillegg gis en innføring i juridisk metode, altså hvordan man går frem for å fastlegge innholdet av rettsregler og løse konkrete rettsspørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal

  • ha kjennskap til sentrale rettsregler innenfor temaene avtalerett, kjøpsrett, selskapsrett, markedsføringsrett, pengekravsrett, økonomisk kriminalitet og regler om tvangsfullbyrding, gjeldsforhandling og konkurs.
  • ha grunnleggende kjennskap til juridisk metode

Ferdigheter:

Studenten skal

  • kunne løse juridiske problemstillinger innenfor emnet sitt tema.

Generell kompetanse:

Studenten skal

  • ha et bevisst forhold til minimumsrettighetene de lovfestede rettsreglene gir.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgavegjennomgang i plenum.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil tre skriftlige arbeidskrav. Skal løses individuelt.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 4 timer. Bokstavkarakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Næringslivets lovsamling (Sverre Faafeng Langfeldt) og/eller Lovdata pro i eksamensmodus (med de innarbeidinger som Lovdata har tillate, og med tilgang på alle lover, forarbeider, forskrifter, rettspraksis fra Høyesterett og lagmansrettene, og alt av EØS- og EU-rettskilder, med mindre emneansvarlig har fastsatt noe annet), og bokmål/nynorsk ordliste.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • JU6-101 - Forretningsjus for rekneskapsførarar - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
  • JU6-103 - Jus for eiendomsmeglere 1 - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
  • EM6-1003 - Jus for eigendomsmeglarar 1 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng