Hopp til innhald

MGBPP550 Profesjonsrettet pedagogikk 2, emne 2 - Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Profesjonsrettet pedagogikk er en fordypning i pedagogikk som skal gi kompetanse i utforsking og utvikling av god undervisning i møte med elevmangfoldet i skolen. Fordypningen vektlegger sentrale perspektiv på pedagogikk som fag og forskningsfelt, samt praksisrelevante ferdigheter som er viktig for å utøve lærerarbeid i skolen. 

En masteroppgave i profesjonsrettet pedagogikk er spesielt rettet mot skoleutvikling og systematisk utvikling av undervisningspraksis. Den kan gi kunnskap om grunnleggende pedagogiske prosesser i skolen. Den kan også gi kompetanse til å se og forstå hvordan og hvorfor pedagogiske handlinger har konsekvenser for både den enkelte elev og skolen som helhet. 

Masteroppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert med solid teoretisk og vitenskapelig forankring i profesjonsrettet pedagogikk og fagdidaktikk.  

Tema for en masteroppgave dreier seg om problemstillinger som utforsker eleven og skolen i et helhetlig danningsperspektiv, og orienterer seg mot fordypninger i utforskende praksis i skolen.  

Tema for en master i profesjonsrettet pedagogikk kan være:

 • Kritisk blikk på utdanningspraksis og politikk 
 • Hvordan lærerutdanning regulerer lærerstudentenes profesjonelle utvikling, og nyutdannede læreres møte med arbeidet i skolen. 
 • Indirekte pedagogikk 
 • Det uforutsettes pedagogikk 
 • Hvordan skolen og lærere møter eksistensielle kriser i skole og samfunn 
 • Alternativ pedagogikk, alternative skoler og alternative opplæringsarenaer 
 • Bildebruk og visuelle virkemidler i pedagogikk 
 • Digital kompetanse i pedagogikk og undervisning 
 • Ledelse i mangfoldige skoler og klasser 
 • Den flerkulturelle og interkulturelle skolen 
 • Estetiske læreprosesser i skolen 
 • Skolebasert kompetanseutvikling og kollektiv utvikling av undervisningspraksis-aksjonslæring og lesson studies 

Temaet for oppgaven skal være tilknyttet profesjonsrettet pedagogikk og didaktikk. Oppgaven skal framstilles skriftlig, eventuelt kombinert med vedlagt digitalt lyd- og billedmateriale. Oppgaven kan eventuelt også være del av et større forskingsprosjekt ved institusjonen.  

Profesjonsrettet pedagogikk samarbeider tett med andre fag, og henter inn veilederressurser der det er formålstjenlig for oppgavens fokus.  

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten skal ha avansert kunnskap og forståelse når det gjelder 

 • vitenskapsteori og forskningsmetode  
 • hvordan vitenskapelige perspektiver gir grunnlag for analyser av datamateriale, knyttet til egen studie, men også utover egen studie 
 • forskningslitteratur 
 • forskningsetiske problemområder og retningslinjer 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 
 • analysere og forholde seg kritisk til pedagogiske og forskningsmessige problemstillinger og/ eller hypoteser 
 • anvende beskrivelser og kritiske drøftinger av interessefeltet som masteroppgaven undersøker 
 • beskrive den vitskapstradisjonen en har plassert seg igjennom egen studie. 
 • argumentere for eget metodevalg 
 • drøfte forskningsetiske problemstillinger 
 • gjennomføre tekstformuleringer om et didaktisk saksfelt, rettet mot praksisfeltet og forskermiljø 
 • kritisk evaluere, analysere og anvende bruk av ulike kilder til data-materiale 

Generell kompetanse 

Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter i forhold til 

 • pedagogisk tenkning som utgangspunkt for drøftinger av mulige sammenhenger mellom allmenndidaktikk og fagenes didaktikk 
 • normativitet som forskningsetisk utfordring i pedagogisk forskning 
 • å orientere seg i praksisfeltet og være orientert i ulike forskningstradisjoner 
 • å se potensiale for utviklingsarbeid og ny forsking i utdanningsfeltet 
 • å kunne fremme forskningsbaserte diskusjoner og forskingssamarbeid i barnehage og skole  

Krav til forkunnskaper

Bestått FOU-oppgave 

Anbefalte forkunnskaper

 • MGBPP101/MGBPP201
 • MGBPP501 Profesjonsrettet pedagogikk2, emne 1 - Design av masterprosjekt (15 sp) eller tilsvarende. 

Undervisnings- og læringsformer

Egenstudier, seminar, veiledning og selvstyrte kollokviegrupper. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Faglige samtaler med veileder(e) gjennom begge semestrene 
 • Deltagelse på ansatsseminar hvor eget masterarbeid blir presentert. Studenten deltar på alle ansatsseminar som blir arrangert. 
 • Vise profesjonsfaglig digital kompetanse ved formidling av masteroppgaven i seminarer og veiledninger. 

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner. 

Vurderingsform

Masteroppgave. 

Grunnskolelærerutdanningen ved HVL sine retningslinjer for masteroppgaver gir ytterligere informasjon om omfang og formelle krav.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Dersom masteroppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i løpet av de to påfølgende semestrene. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny masteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler