Hopp til innhald

MGUPR101 Praksis 1. år, 30 dager

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Praksis består av totalt 30 dager fordelt likt på høst- og vårsemester. 3 dager er observasjonspraksis og 27 dager er ordinær praksis. I tillegg skal studentene delta på praksisforberedende dag før praksis i høstsemesteret og evaluerings- og planleggingsmøte før praksis i vårsemesteret.

Praksisemnet er en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet på nettsiden for praksis i grunnskolelærerutdanningen.

I første studieår er fokus rettet mot lærerrollen. Studentene skal begynne å utvikle egen læreridentitet, relasjonskompetanse og læringsledelse. De skal og arbeide med tilrettelegging for læring i fag for trinn 5-10. Studentene skal alene og sammen med praksisgruppen, praksislærer og faglærer fra HVL, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.

Tema som skal brukes som utgangspunkt for samtaler med studentene er: ulike sider ved lærerrollen, medborgerskap, tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter.

Studentene plasseres i en praksisgruppe sammen med medstudenter og er under veiledning hos praksislærer(e). Studenten er på samme praksisgruppe og praksisskole begge semestre.

Praksisopplæringen og studiefag henger tett sammen og praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvarsområde mellom praksislærere og faglærere på høyskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om lærerens oppgaver i klasserommet
 • har noe kunnskap om klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
 • har noe kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har noe kunnskap om elevenes utvikling og forutsetninger for læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan alene og/eller sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • kan alene og/eller sammen med andre planlegge, gjennomføre og analysere data fra systematisk observasjon
 • kan alene og/eller sammen med andre lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
 • kan samhandle med elever, lærerkollegaer og medstudenter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i drøfting og refleksjon over egen læreridentitet og utvikling av lærerprofesjonalitet
 • har innsikt i betydningen av kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og kompetanser
 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg på grunnlag av teori om læring og undervisning
 • kan opptre profesjonelt i møte med alle elever og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole. Praksislærer skal motta dokumentet på praksisforberedende dag i høstsemesteret.

Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument alene eller i samarbeid med medstudenter. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, inspeksjon i friminutt, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærer når andre har undervisningsansvaret, for eksempel ved gruppedeling eller i elevveiledning.

Studenten skal utarbeide selvevaluering som leveres til praksislærer til underveissamtalen i høstsemesteret og sluttsamtalen i vårsemesteret.

Studenten skal evaluere praksisperioden etter endt praksis i vårsemesteret.

Obligatorisk læringsaktivitet

​​​​​Ingen

Vurderingsform

30 dager veiledet og vurdert praksis med krav om 100 % tilstedeværelse.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Etter avsluttet praksis får studenten en individuell skriftlig sluttvurdering.

Studenten kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Dersom praksis ikke er bestått, kan studenten gjennomføre andre forsøk neste gang emnet går ordinært. Dette kan påvirke studenten sin studieprogresjon.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler