Hopp til innhald

JU5-100 Examen facultatum (juridisk forprøve)

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Examen facultatum (juridisk forprøve) er en introduksjon til jusstudiet, og gir en innføring i hvordan man løser rettsspørsmål ved hjelp av juridisk metode. Et sentralt siktemål med emnet er å gi et faglig fundament som gjør det lettere å få grep om de andre emnene på jusstudiet.

Emnet tar blant annet for seg grunnleggende ideer, prinsipper og verdigrunnlag som kjennetegner en rettsstat, kva som er et rettssystem og hvordan det er bygd opp i Norge, kva som er retten si rolle i samfunnet, sentrale begrep i juridisk metodelære, og hvordan retten kan oppnå legitimitet blant borgerne.

En viktig del av emnet er å få trening i å drøfte de teoretiske og praktiske problemstillingene som emnet tar opp på en selvstendig og balansert måte. Emnet gir også innføring i hvordan man søker og finner juridisk kunnskap på egen hånd.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • de sentrale institusjonene i det norske rettssystemet
 • hva en rettsregel er og hvordan de blir til og hvordan de blir endret
 • grunnleggende hensyn i norsk rettskultur, og rettsreglene sine funksjoner i samfunnet
 • kravene som blir stilt til en rettsstat
 • hvordan internasjonal rett blir en del av norsk rett
 • grunntrekk ved juridisk metode (hvordan jurister løser rettsspørsmål).
 • hvordan retten oppnår legitimitet i samfunnet
 • det moralske ansvaret knyttet til rollen som rettsanvender

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • identifisere rettsspørsmål og formulere en rettslig problemstilling
 • søke etter og hente inn relevante juridiske argumenter fra digitale kilder, og påvise eventuelle verdimessige spenninger mellom disse argumentene
 • anvende grunntrekkene i juridisk metode på rettsspørsmål
 • se rettsreglene i et rettspolitisk perspektiv

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre selvstendige arbeid innenfor ordgrenser og tidsrammer
 • presentere kursoppgaver i grupper muntlig
 • skape og delta i muntlig diskusjon om teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger i grupper
 • utarbeide et individuelt skriftlig kursoppgavesvar
 • løse en praktisk juridisk problemstilling skriftlig
 • gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeid, og selv gjøre bruk av andres tilbakemeldinger på eget arbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, arbeidsgrupper, løsning av oppgaver, fremlegging av oppgave på seminar og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Minst 80% samlet deltakelse på seminarene og veiledning i små grupper. Muntlig presentasjon av en seminaroppgave på et seminar (gruppearbeid). Inntil to skriftlige øvingsoppgaver (individuelt arbeid), inkludert innlevering av skriftlig utkast til svar på oppgave. En kan også måtte gi konstruktive kommentarer til andre studenters utkast til oppgave-svar.

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må vere godkjendt før man kan framstille seg til eksamen. Har man ikke gått godkjent alle obligatoriske læringsaktiviteter, må man gjennomføre samtlige obligatoriske læringsaktivteter før ny eksamen.

Et arbeidskrav er gyldig de to påfølgende semestrene.

Vurderingsform

Flervalgsprøve (skriftlig skoleeksamen), 1 time.

Karakter: bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovdata pro i eksamensmodus (med de innarbeidelser som Lovdata har tillatt, og med tilgang på alle lover, forarbeid, forskrifter, rettspraksis fra Høyesterett og lagmannsrettene, og alt av EØS- og EU-rettskilder, med mindre emneansvarlig har fastsatt noe annet).

Mer om hjelpemidler