Hopp til innhald

MAS305 CFD for ingeniører

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics) programvare til beregning av utvalgte temaer innen ingeniørfag. Målet med emnet er å gi studentene nødvendig praktisk grunnlag og kunnskap om muligheter og begrensninger relatert til numeriske fluidberegninger. De skal også lære å utføre relevante simuleringer.

 • Introduksjon til CFD ved bruk av eksempler som er relatert til studieretningen
 • Repetisjon av grunnleggende fluiddynamikk
 • Numeriske beregningsmetoder og teori
 • Introduksjon til CFD programvarer
 • Introduksjon til mesh-generering

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

 • Forklare grunnleggende begreper i emnet
 • Kjenne til forskjellige numeriske beregningsmetoder for beregning av fluid-struktur interaksjoner
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til beregningsmetodikken og benyttet programvare
 • God forståelse for når det er hensiktsmessig å bruke CFD programvare fremfor andre generelle eller dedikerte programvarer/metoder
 • Kjenne til balansen mellom tidseffektivitet og nøyaktighet

Ferdigheter

 • Bruke programvare for å importere/eksportere geometriske filer mellom relevante programvarer
 • Kandidaten kan avgjøre når et resultat er tilfredsstillende, også når det ikke er fysikalsk riktig med hensyn til programvarens begrensninger.
 • Kjøre enkle simuleringer i CFD programvare

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive en teknisk rapport

Krav til forkunnskaper

Godkjente arbeidskrav i MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk eller KJE102 Anvendt fluidmekanikk, eller tilsvarende

Godkjente arbeidskrav i 3D-modellering og tegning, fra ett av emnene ING125, ING126, MAS101, MAS105, MAS207, eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, Øving, Prosjekter

Studentene får tilgang til CFD programvare på egen PC.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektbasert undervisning som består av følgende deler:

 • 4 av 5 individuelle innleveringsoppgaver skal være godkjent innen tidsfrist.
 • Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

 • Del 1: Individuell prosjektoppgave ( teller 50% av karakteren).
 • Del 2: Muntlig individuell eksamen ( teller 50% av karakteren).
 • Begge deler må være bestått for at faget skal være bestått.

Karakterskala: A - E / F, der F tilsvarer ikke bestått (stryk)

Marinstudenter har mulighet å velge mellom oppgaver som blir utført i enten ANSYS eller Open FOAM ved gjennomførelse av den individuelle prosjektoppgaven

Hjelpemidler ved eksamen

Prosjektoppgave: Alle hjelpemiddel er tillatt

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS103 - 3D-Modellering og CFD analyse - Reduksjon: 5 studiepoeng