Hopp til innhald

MGBMH301A Mat og helse 2, emne 1 - Sosialt felleskap, kulturelt mangfold og bærekraft i mat og måltider

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Mat og helse 2 emne 1 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen.

I Mat og helse 2 emne 1 legges det vekt på å fremme forståelse og respekt for matkulturelle forskjeller, og på å fremme bevissthet om bærekraftig matproduksjon og matforbruk.

Ved utenlandsopphold i 6. semester kan Mat og helse 2 emne 1 og 2 erstattes med tilsvarende studier ved andre utdannings-institusjoner. Emnene må være godkjent før utreise.

Emnet er samlingsbasert og består av tre fysiske samlinger, hver på tre dager.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om historiske hovedtrekk i utviklingen av mattradisjoner og matkulturer
 • har kunnskap om sammenhengen mellom matproduksjon og klimaavtrykk
 • har kunnskap om hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljø og matsikkerhet
 • har kunnskap om barn og unge som matforbrukere
 • har kunnskap om mat og måltiders betydning for sosial læring og interesse for mangfold i måltidskikker og tradisjoner
 • har kunnskap om hvordan identitet og fellesskap i matlaging og måltider blir formidlet i ulike kulturer
 • har kunnskap om ulike konserveringsmetoder for råvarer
 • har kunnskap om ulike perspektiver på kulturelle og religiøse mat- og måltidsaktiviteter
 • har kunnskap om matvaresystemet og barn og unge som matforbrukere

Ferdigheter

Studenten

 • kan hjelpe eleven til å utvikle en trygg identitet
 • kan tilrettelegge undervisning for elevmedvirkning og stimulere elevene til å bli bevisste forbrukere og formidlere av matkultur.
 • kunne lage tradisjonell og konservert mat av ulike råvarer
 • kunne planlegge og gjennomføre mat- og måltidskulturelle aktiviteter for ulike målgrupper

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre begynneropplæring i faget med grunnlag i problemstillinger knyttet til identitet, kultur og bærekraft
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse
 • kan utføre lokalt læreplanarbeid i grunnskolen og bidra til nytenkning og videreutvikling av faget mat og helse
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag- og forskningslitteratur

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBMH101/MGBMH101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

MGBMH201/MGBMH201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, gruppearbeid, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Materialkostnader må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktiviteter være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten på alle samlinger, som inneholder øvinger, drøftinger, presentasjoner og arbeid i grupper. Det er krav til 80 % oppmøte/deltagelse.

1. Studentene skal i gruppe lage en presentasjon av et gjennomført måltid som vektlegger de kulturelle dimensjonene i måltidsituasjonen (15 min.). Presentasjonen skal i tillegg leveres skriftlig og knyttes til relevant faglitteratur. Nærmere krav fastsettes av faglærer. Dette er forankret i følgende læringsutbytter, der studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre mat- og måltidskulturelle aktiviteter for ulike målgrupper
 • kan tilrettelegge undervisning for elevmedvirkning og stimulere elevene til å bli bevisste forbrukere og formidlere av matkultur.
 • kan planlegge og gjennomføre begynneropplæring i faget med grunnlag i problemstillinger knyttet til identitet, kultur og bærekraft
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag- og forskningslitteratur
 • har kunnskap om mat og måltiders betydning for sosial læring og interesse for mangfold i måltidskikker og tradisjoner
 • har kunnskap om hvordan identitet og fellesskap i matlaging og måltider blir formidlet i ulike kulturer
 • har kunnskap om ulike perspektiver på kulturelle og religiøse mat- og måltidsaktiviteter

2. Studentene skal lage et måltid ved hjelp av ChatGPT. Evaluering av måltidet skal innleveres skriftlig og knyttes til relevant faglitteratur. De skal i oppgaven vurdere styrker og svakheter ved metoden, og reflektere over hvordan man didaktisk kan anvende ChatGPT i mat og helse og opplærer barn til at bruke ChatGPT kritisk. Dette er forankret i følgende læringsutbytter, der studenten:

 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse
 • har kunnskap om barn og unge som matforbrukere
 • kan tilrettelegge undervisning for elevmedvirkning og stimulere elevene til å bli bevisste forbrukere og formidlere av matkultur.
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag- og forskningslitteratur

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldige så lenge studenten har eksamensrett. Obligatoriske læringsaktiviteter må være fullført innen gitt frist og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skoleeksamen, 5 timer, som vektlegger fagdidaktiske temaer innen emnene kultur og bærekraft.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler