Hopp til innhald

MGBSA141 Samfunnsfag 1, emne 1 - Innføring i samfunnsfag 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar for barne- og ungdomstrinnet, med særleg vekt på begynnaropplæring, innføring i grunnleggande ferdigheiter og arbeid med kompetansemål på barne- og mellomtrinnet. Sentralt i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering.

Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap.

Emnet gjev ei innføring i begynnaropplæring og fagdidaktikk i samfunnsfaget og i sentrale tema i historie, geografi og samfunnskunnskap knytt særleg til undervisninga på barne- og mellomtrinnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg knytta til begynnaropplæring, tilpassa opplæring, vurdering og arbeid med kompetansemål i samfunnsfag på barne- og mellomtrinnet
 • har kunnskap om sosialisering, identitetsdanning og ulikskap i eit samfunnsfagleg perspektiv
 • har kunnskap om samane som urfolk, om dei nasjonale minoritetane, og om kulturelt mangfald i Noreg
 • har kunnskap om samspelet mellom menneske, teknologi og natur med vekt på ressursfordeling, historisk utvikling og berekraft
 • har kunnskap om historiske globale prosesser som har konsekvenser fram til i dag
 • har kunnskap om samfunnsfaglege problemstillingar knytt til elevane sin digitale kvardag
 • har kunnskap om stad og landskap som natur, kultur og historie

Ferdigheiter

Studenten

 • kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag i skulen, stimulere til undring om og respekt for mangfald og bruke dette som ressurs i arbeidet med alle elevar
 • kan leie læringsprosessar som sikrar progresjon i opplæringa og som legg særleg vekt på begynnaropplæring, tidleg innsats, grunnleggjande ferdigheiter og kompetansar
 • kan finne, søkje, vurdere og tolke ulike typar kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar
 • kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål
 • har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert
 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over fagdidaktiske spørsmål, særleg knytt til begynnaropplæring

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet blir tilbydt som vestlandsklasse. Undervisninga vil bli lagt opp med digital undervisning og fysiske samlingar på campus.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har to obligatoriske læringsaktivitetar.

Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for læringsaktivitetane.

Dei obligatoriske læringsaktivitetane må være fullført innan fastsette fristar og godkjent før ein kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skuleeksamen, 6 timar.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen hjelpemiddel.

Meir om hjelpemiddel