Hopp til innhald

BO6-2011 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven er et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Studentene skal bruke fagkunnskap og forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger som er relevante for studiet.

Bacheloroppgaven skal skrives i gruppe på to til tre personer. Ved særlige tilfelle kan emneansvarlig etter skriftlig søknad innvilge dispensasjon fra dette kravet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har oppdater og inngående kunnskap om relevante teorier og metoder knyttet til valgt problemstilling.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid knytt til valgt tema/problemstilling.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan gjøre rede for en faglig problemstilling.
 • Kan utvikle en konkret problemstilling innen studiet sitt fagområde og som er av faglig og/eller samfunnsmessig interesse.
 • Kan finne, velge og fordype seg i relevant teori for problemstillingen.
 • Kan vurdere, og velge ut, relevante metoder for å finne svar på problemstillingen.
 • Kan planlegge og gjennomføre innhenting av empirisk data og bearbeide disse.
 • Kan analysere data og diskutere funna opp mot teori.
 • Kan vurdere funna og komme fram til en konklusjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre et prosjekt med begrensende ressurser.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekt som strekker seg over tid, alene og som medlem av en gruppe, og som er i tråd med etiske krav og retningslinjer og personopplysningsloven.
 • Kan formidle problemstillinger, fagstoff og løsninger skriftlig og muntlig.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaring med andre med bakgrunn innen sitt fagområde og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Viser evne til kritisk tenking og er bevisst egne verdier og hvordan disse kan påvirke forskningen de har utført.

Krav til forkunnskaper

Avlagt minst 90 studiepoeng ved oppstart av 5. semester.

For kandidater med bachelor i økonomi og administrasjon og med bachelor i økonomi og jus bestått BØA115 Statistikk og minimum ha bestått arbeidskravene i ME6-1002 Samfunnsvitenskapelig metode.

For kandidater med bachelor i reiselivsledelse, bachelor i eiendomsmegling og bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv skal minimum ha bestått arbeidskrav i ME6-1001 Statistikk og ME6-1002 Samfunnsvitenskapelig metode.

Undervisnings- og læringsformer

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid i grupper på 3 - 4 studenter. Studentene har selv ansvar for fremdrift og utforming av oppgaven. For å forberede og støtte studentene i skrivearbeidet er det utarbeidet en serie med seminar og videoer. Aktiv bruk av veiledning er likevel den viktigste læringsformer i emnet. Veiledning bli gitt etter avtale med tildelt veileder, maksimum fire veiledningsøkter per gruppe. ‘Rettleiaren for bacheloroppgåva ved institutt for økonomi og administrasjon, campus Sogndal’ gir utfyllende informasjon om innhold og omfang på veiledningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Kravet for å levere bacheloroppgaven til sensur er:

 1. Studentene avtaler, forbereder og deltar på den obligatoriske veiledningsøkten, og signerer veiledningskontrakten.
 2. Muntlig refleksjon rundt egne verdier og hvordan disse kan påvirke forskningen studentene utfører. Gjennomføres som en del av veiledningen, men må komme i tillegg til den obligatoriske veiledningsøkten.
 3. Aktiv deltaking på plakat-verkstedet og levering av ferdig plakat av bacheloroppgaven. Dette inkluderer tilbakemelding til en annen gruppe.

Vurderingsform

Bacheloroppgave i gruppe på 3 - 4 studenter

Justerende muntlig eksamen

Karakterskala A - F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle, men oppgaven skal være studentenes selvstendige arbeid. Dermed kan gruppene for eksempel ikke bruke KI-verktøy til å produsere tekst eller på andre måter forhindre sensor sine muligheter for å vurdere studentenes evner. Utfyllende informasjon finnes i 'Rettleiaren for bacheloroppgåva ved institutt for økonomi og administrasjon, campus Sogndal.'

Mer om hjelpemidler