Hopp til innhald

BRL112 Entreprenørskapsøkonomi og finansiering

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Innhold og oppbygging:

Studentene vil lære på hvilke måter entreprenørfinans skiller seg fra tradisjonell bedriftsøkonomi og om aktuelle teorier som kan forklare oppstart og finansiering av gründerselskap. Videre vil studentene lære om ulike bedriftsøkonomiske og entreprenørfinansielle verdsettingsmedoder for både mindre og større vekstbedrifter.

Studentene skal også kunne utlede en finansiell forretningsmodell rundt et gitt case. Caset kan være en egen forretningsidé eller gitt i kurset. Studentene skal lære å utarbeide og budsjettere realistiske og lønnsomme vekstscenario, kunne vurdere case opp mot ulike verdisettingsmetoder, og utlede en finansieringsplan.

Læringsutbytte

Kunnskap.

Studentene kjenner:

  • formålet med et finansrekneskap
  • formålet med den finansielle delen av en forretningsplan, pitch eller investorpresentasjon
  • sammenhengen mellom kostnader i en utviklingsfase og inntekter i en vekstfase
  • økonomisk styring og planlegging gjennom en oppstartsbedrifts sin "dødens dal" og tidlig livssyklus

Ferdigheter

Studentene kan:

  • konkretisere og budsjette en forretningsidé til på et nivå som skal være tilstrekkelig for presentasjon til virkemiddelapparatet, banker og investorer
  • forstå hvilke særegne utfordringer som gjelder for usikre innovasjonsprosjekt og oppstartsbedrifter med høyere grad av risiko
  • gjøre vurderinger av andre forretningsmodeller, oppstartsbedrifter eller vekstcase fra perspektivet til en tilbyder av oppstart-/vekstfinansiering
  • utvise kritisk sans ved vurdering av tidligfasebedrifter og finansieringsaspekt

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØ6-1012 Innføring i bedriftsøkonomi og rekneskap for reiselivet. BRL111 - Økonomistyring for reiselivsverksemder.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger og gruppeøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Et obligatorisk arbeidskrav.

Vurderingsform

Skoleeksamen (4 timar)

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler