Hopp til innhald

DAT111 Introduksjon til programvareutvikling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I en datafaglig del gis det en innføring i datasikkerhet, utvikling av enkle nettsider, med fokus på universell utforming, samt enkel programmering i Python. I en teknikk- og metodedel gis det en grunnleggende innsikt i, og erfaring med utvalgte prosjektrelaterte teknikker og arbeidsmetoder som anvendes innen programvareutvikling.

Læringsutbytte

En student som har fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten…

 • kan redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, teknikker, verktøy og metoder for etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter innen programvareutvikling.
 • kan redegjøre for viktige prinsipp ved utvikling av web-sider i HTML, CSS og JavaScript, og i henhold til prinsippene for universell utforming.
 • kan redegjøre for viktige kilder til sårbarheter i IKT-systemer.
 • kan anvende Python til å løse enkle matematiske problemstillinger.

Ferdigheter

Studenten…

 • kan anvend kjente teknikker, verktøy og arbeidsmetoder for programvareutvikling.
 • kan fungere i ulike roller og følge ulike faser i et programvaretviklingsprosjekt.
 • behersker enkel utforming av web-sider.
 • behersker enkel programmering i Python.
 • kan presentere faglige tema systematisk, skriftlig, muntlig og via utforming av web-sider.

Generell kompetanse

Studenten…

 • kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personvernsaspekter i IKT-systemer.
 • har erfaring med prosjekt som arbeidsform, og å anvende kjente teknikker og arbeidsmetoder innen programvareutvikling.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsprosjekt.
 • kan anvende HTML, CSS og JavaScript til å utvikle web-sider.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Gruppearbeid inklusive skriveoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Totalt fem obligatoriske læringsaktiviteter som gjennomføres og leveres i grupper.

Innlevering 1-3 er en stegvis utvikling av et nettsted.

 1. En innlevering med prosjektbeskrivelse, prosjektplan og første versjon av nettstedet i starten av faget.
 2. En innlevering av andre versjon av nettstedet, med underveis-rapport som beskriver status og gjennomføring av utviklingen.
 3. En innlevering av tredje og endelig versjon av nettstedet, inklusive anvendelse av Python, og oppdatert underveis-rapport for gjennomføring av utviklingen.
 4. En innleveringer innen Datasikkerhet.
 5. En muntlig presentasjon av produktet/nettstedet og det administrative innholdet av prosjektarbeidet. Presentasjonen gjøres gruppevis og det legges vekt på god faglig formidling både muntlig og skriftlig gjennom bruk av f.eks. MS Power Point.

De obligatoriske læringsaktivitetene blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Alle må være godkjent for å få adgang til å gjennomføre eksamen. Godkjente læringsaktiviteter gir adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen en senere gang faget undervises, må nye læringsaktiviteter gjennomføres.

Vurderingsform

Semesteroppgave basert på et programutviklingsprosjekt som gjennomføres som et team (gruppe). Semesteroppgaven er en integrert rapport som skal dekke to tema:

 • Dokumentasjon av prosjektgjennomføringen.
 • Design og teknisk utvikling av nettsted.

Det gis en samlet karakter i emnet. Alle delene må være bestått for å få karakter i emnet.

Gruppen gis en felles karakter. Ved ikke bestått karakter gis gruppen anledning til å levere en forbedret versjon i påfølgende semester.

Karakterskala Bestått / Ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING102 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng