Hopp til innhald

DAT156 Praksis i arbeidslivet for data

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjennom utplassering i bedrift få verdifull og relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken. Valg av dager koordineres mot timeplanen for andre emner.

Påmelding til emnet skjer innen fastsatt frist semesteret før emnet skal tas. Praksisplass bør ideelt sett være på plass innen utgangen av juni måned. IDER/HVL kan ikke garantere at alle som melder seg opp til faget vil finne eller få tildelt egnet praksisplass innen semesterstart Studenten oppfordres derfor om å ha et valg for alternativt valgfag som sin "plan B".

Studenten skal i samråd med emneansvarlig finne fram til egnet praksisplass hos egnet oppdragsgiver. Studenten søker på praksisplass etter prosedyre som angitt av den enkelte bedrift (typisk gjennom søknad med/og/eller CV, samt intervju). Bedriften innvilger praksisplass i samråd med emneansvarlig. Det presiseres at der hvor student selv finner frem til praksisplass, så skal denne godkjennes av emneansvarlig før kontrakt om praksisplass kan skrives og signeres.

I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen bedriftens IKT-relaterte arbeidsoppgaver. Aktuelle oppgaver kan være innen drift, vedlikehold, installasjon, oppgraderinger, brukerstøtte, programtesting og feilsøking, systemerings- og programmeringsarbeid. Skriftlig og muntlig rapportering skjer til kontaktperson ved IDER/HVL gjennom blant annet aktuell læringsplattform. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, bedrift/oppdragsgiver og HVL representert ved emneansvarlig.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive bedriften, bedriftskulturen og rollene til kolleger i praksisbedriften
 • Redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift

Ferdigheter

 • Presentere seg for en potensiell arbeidsgiver gjennom jobbsøknad, CV og intervju
 • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse disse
 • Kommunisere og samarbeide med involverte parter for å løse konkrete arbeidsoppgaver
 • Presentere arbeidet som er utført i praksisperioden skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet
 • Reflektere over egen kunnskap og læring sett i forhold til egne studier og praksis, samt reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre

Krav til forkunnskaper

Minimum 90 studiepoeng skal være bestått før en student kan aksepteres for dette faget, inkludert alle fag i første klasse (60 studiepoeng) og minimum 30 studiepoeng fra fag i andre klasse.

Undervisnings- og læringsformer

Individuell utplassering i praksis i arbeidslivet. Forskjellige øvrige skriftlige, muntlige og praktiske pliktige arbeidsoppgaver administrert gjennom HVLs LMS system.

Obligatorisk læringsaktivitet

Relevante arbeidskrav gitt gjennom praksis, samt arbeidskrav spesifisert gjennom arbeidsoppaver i HVLs LMS system.

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler:

1. Mappevurdering:

 • Løpende logg/dagbok
 • Statusrapport midtveis i praksisperioden
 • Minimum 270 arbeidstimer brutto dokumentert med timelister (minimum 216 timer effektiv praksis i bedrift) signert av kontaktperson i bedriften
 • Sluttrapport etter endt praksisperiode

2. Muntlig eksamen (sluttpresentasjon) basert på presentasjon av sluttrapport og utspørring.

 • Studentene skal også delta i sluttpresentasjoner til medstudenter satt opp med sluttpresentasjoner i samme sesjon som dem.

 

Karakter bestått/ikke bestått.

Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Detaljerte retningslinjer og frister for de enkelte delene tilhørende mappeevalueringen kunngjøres ved oppstart for emnet. 

Fagansvarlige ved HVL er ansvarlig for vurdering av studenten.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD135 - Praksisfag - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOD136 - Praksisfag - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • TOD138 - Praksisfag i utlandet - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • DAT166 - Praksis i arbeidslivet for data - Reduksjon: 10 studiepoeng