Hopp til innhald

FYS300 Fysioterapeutisk vurdering, tiltak og evaluering

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er en fortsettelse og videreføring av tidligere fysioterapiemner. Emnet inneholder faglige tema som krever integrering av kunnskap utviklet i andre emner, samt nye tema som blant annet skal forberede studentene til å møte pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Overordnede tema er fysioterapeutiske vurderinger basert på undersøkelse, målsettings- og evalueringsprosesser. Kunnskapsområder som medisinsk teori og farmakologi, faser i sykdoms- og tilfriskningsforløp (fra akutt kritisk syke til habiliterings- og rehabiliteringsprosesser), modeller for pasientforløp, behandlingsarenaer, tverrfaglig samarbeid, håndtering av pasienter i ulike forløp og med ulike funksjonsutfordringer, tilpassing av tiltakskjeder ut ifra individ og kontekst vil bli vektlagt.

Livsløpsperspektivet vil bli vektlagt gjennom hele emnet. Etikk og kommunikasjon i møtet med mennesker i krise vil også være sentrale tema. Begrepene diagnose og medikalisering vil problematiseres. Kritisk forståelse for bruk av måle-/evalueringsredskap i fysioterapeutisk arbeid danner grunnlag for videre fordypning og bacheloroppgave i fysioterapi.

Temaområdene er eksemplifisert ved bruk av medisinske spesialistområder som for eksempel ortopedi/kirurgi og indremedisin eller fysioterapeutiske spesialområder som for eksempel kvinnehelse og psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har bred kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen
 • har bred kunnskap om sammenhengen mellom undersøkelsesfunn og kliniske diagnoser som grunnlag for tiltak
 • har bred kunnskap om fysioterapeutisk undersøkelse, tiltak og evaluering
 • kan reflektere over og tilpasse undersøkelser og tiltak i møte med pasienter i alle livsfaser for å forstå deres ressurser og begrensninger
 • har kunnskap om at omsorgssvikt vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske forhold har betydning for helse
 • har kunnskap om kirurgiske og medisinske intervensjoner ved tilstander som er relevant for fysioterapi
 • har kunnskap om hvordan patologiske prosesser og sykdomstilstander kan påvirke kommunikasjon
 • har kunnskap om modeller for pasientforløp og brukernes behov for koordinerte tjenester

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan bruke egen kropp og hender med tydelighet, presisjon, trygghet, varhet og respekt i undersøkelse og behandling
 • kan planlegge og gjennomføre en fysioterapeutiske prosess med bakgrunn i klinisk resonnering for ulike pasientgrupper
 • kan anvende relevante teoretiske perspektiver og kritisk tenkning i arbeid med faglige problemstillinger

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan reflektere over etiske problemstillinger
 • kan finne og kritisk vurdere forskningskunnskap
 • kan formidle faglige vurderinger gjennom ulike former for dokumentasjon og media
 • utøver profesjonell atferd, samarbeid og kommunikasjon med respekt og etisk bevissthet.

Krav til forkunnskaper

Bestått første studieår og emnene FYS200, FYS210 og FYSP1

Anbefalte forkunnskaper

FYS220 Physiotheraphy in Health Promtion and Preventive work

Undervisnings- og læringsformer

 • Gruppearbeid rundt fysioterapeutisk prosesser, samarbeid og klinisk resonnering.
 • Seminar der studentene presenterer og drøfter spesielle problemstillinger knyttet til gitte kasusbeskrivelser.
 • Pasientdemonstrasjoner med diskusjon og tilbakemelding knytter teori og praksis sammen.
 • Forelesninger som oppsummerer kunnskapsgrunnlaget innen spesielle emner.
 • Ferdighetstrening, herunder også simulering som lar studentene få praktisk øving av behandlingmetodiken som skal brukes i klinisk praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Selv-evaluering tidlig i semesteret for å definere personlige læringsmål basert på emnets læringsutbytter.
 • Interaktiv test knyttet til medisinsk teori
 • Deltagelse:

  • i 80 % studentaktiv læring (ferdighetstrening og gruppearbeid)
  • seminarer
 • Skriftlig arbeid:

  • en plan for bevegelsessamarbeid.
  • et refleksjonsnotat i forhold til plan og gjennomføring
  • en kasuistikk beskrivelse med hverandrevurdering.
  5. Sluttrapport fra gruppearbeid som innebærer aktiv deltakelse i tre læringssykluser med fokus på klinisk relevans og profesjonelle standarder.

Informasjon og beskrivelse av obligatoriske læringsaktiviteter ligger på canvas.

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Eksamen

Hjemmeeksamen ( 2 dager og 200 ord +/- 10 %) basert på emnets læringsutbytter.

Informasjon og beskrivelse av obligatoriske læringsaktiviteter ligger på canvas.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Gjennomføres etter samme mal som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

For mer informasjon om bruk av kunstigintelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BFY311 - Fysioterapi: undersøking, tiltak og evaluering - fokus spesialisthelsetjenesten - Reduksjon: 15 studiepoeng