Hopp til innhald

GE413 Kartlære og GIS

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet startar med ei innføring i kartgeometri, grunnlag for kartkonstruksjon og kartprojeksjonar. Dette inkluderer 3 øvingar som dekker praktisk bruk av kart og kompass samt grunnleggande leseferdigheitar og informasjonssøk i både analoge og digitale kart. I GIS-delen får studentane ei grundig innføring i grunnleggande komponentar i vektor- og rasterbasert GIS, og kva det kan nyttast til. Det vil bli vektlagt relevante problemstillingar innan naturfag og planlegging, som temakart og analyse av romlige variasjonar. Studentar får opplæring i bruk av online kartressursar og fysiske data. 8 av tilsaman 11 øvingar vil bli gjennomført i programvara QGIS.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten tileignar seg:

 • grunnleggjande kunnskap om topografiske og tematiske kart, kartprojeksjonar og koordinatsystem
 • kjennskap til prinsippa for geografiske informasjonssystem (GIS)
 • oversikt over analysemoglegheiter ved bruk av geografiske informasjonssystem (GIS)

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • bruke kart og kompass
 • bruke online GIS-ressursar
 • gjennomføre feltregistreringar ved hjelp av GPS og apper på mobil, og i tillegg overføre slike data til digitale kart (QGIS)
 • lage og bearbeide digitale kart i QGIS
 • utføre vanlege analyser i QGIS

Generell kompetanse

Studenten vil forstå og vite korleis ein kan nytte GIS i aktuelle problemstillingar i kartlegging, fysisk planlegging og analyser.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Basiskunnskapar i bruk av PC og filbehandling

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, obligatoriske praktiske og skriftlege oppgåvar og 1 dagsekskursjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 5/5 godkjende digitale testar
 • 3/3 godkjende innleveringar
 • 1/1 fagfellevurdering
 • deltakelse på 2/2 praktiske oppgåvar
 • deltakelse på feltekskursjon
 • deltakelse på introduksjonsforelesing

Godkjende arbeidskrav er gyldige i dei tre påfølgjande semester.

Vurderingsform

Deleksamen 1: Prosjektoppgave i grupper (40% vekt). Bokstavkarakter A-F.

Deleksamen 2: Skriftleg skuleeksamen (60% vekt). Bokstavkarakter A-F.

Kvar enkelt deleksamen må vere greidd for å oppnå greidd resultat i emnet. Dersom ein deleksamen og dermed endeleg karakter ikkje er greidd, kan ein ta opp att berre den deleksamenen som er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Del 1 (Prosjektoppgave i grupper): Alle hjelpemidlar er tillatt.

Del 2 (Skriftleg skuleeksamen): Linjal, kladdpapir, penn og kalkulator er tillatt som hjelpemiddel.

Meir om hjelpemiddel