Hopp til innhald

MAS149 Statikk og fasthetslære

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studentene skal få innsikt i og forståelse for grunnleggende lover og prinsipper i statikk og fasthetslære. Dette gir grunnlag for andre tekniske fag. Faget består av to moduler; Modul I Statikk og modul II fasthetslære.

Modul I: Statikk

Kraften som fundamentalt prinsipp i mekanikken. Kraftsystemer (2D), Fritt-legeme-diagram, Reaksjonskrefter/støttereaksjoner, likevekt for krefter og momenter. Statisk bestemte konstruksjoner i planet, fagverk, leddkonstruksjoner. Tyngdepunkt, flaters første og annet arealmoment.

Modul II: Indre krefter og Fasthetslære

Indre krefter. Kraft og momentdiagrammer. Spenning-tøynings diagrammer og elastisk deformasjon. Spenninger på grunn av aksialkraft, skjærkraft, bøyemoment og vridning samt kombinasjoner av disse. Sikkerhetsfaktor. Knekking.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS149 Statikk og fasthetslære har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Identifisere og beregne krefter og momenter i enkle mekaniske konstruksjoner.
 • Identifisere og beregne spenninger og deformasjoner som opptrer i konstruksjoner
 • Se sammenhengen mellom eksterne krefter og momenter som igjen leder til spenninger og deformasjoner i mekaniske konstruksjoner

Ferdigheter

 • Beskrive krefter som virker på konstruksjoner
 • Analysere spenningstilstand i enkle konstruksjoner
 • Beregne utbøying i enkle konstruksjoner
 • Dimensjonere enkle konstruksjoner
 • Anvende grunnleggende sammenhenger mellom fysikk og ingeniørstudier

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ING171 Klassisk mekanikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å få tilgang til eksamen:

 • Obligatorisk deltagelse på laboratorieøvinger (2 av 2).
 • 2 av 2 laboratorierapporter skal være godkjent.

Vurderingsform

Del 1) Mappe med 4 hjemmeoppgaver: 20%

(alle oppgaver vil bli vurdert i porteføljen, og de kan bare sendes inn en gang per semester)

Del 2) skriftlig skoleeksamen, Midt-eksamen (Modul I), 2 timer, 40%

Del 3) skriftlig skoleeksamen, avsluttende eksamen (Modul II), 2 timer, 40 %

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Alle delene må være bestått for å bestå emnet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler