Hopp til innhald

MF6-2001 Forbrukaråtferd i reiselivet

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnet omhandlar følgjande tema:

 • Modellar for forbrukaråtferd og forbukaråtferdsteori
 • Forbrukaren som individ (behov, personlegdom og persepsjon)
 • Forbrukaråtferd i den individuelle marknaden vs. gruppemarknaden i reiselivet
 • Avgjerdsprosessar og kjøpsåtferd - faktorar som påverka etterspurnaden i reiselivet
 • Motivasjon, haldningar og overtydande kommunikasjon
 • Interkulturell kommunikasjon og kulturskilnader
 • Innovasjon og digitale teknologier
 • Tilbod og etterspurnadmønster i reiselivet
 • Etisk og Grønn forbrukerisme

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan/har studenten bygger opp:

Kunnskaper i:

 • Kjennskap til kulturskilnader og utfordringar knytt til interkulturell kommunikasjon
 • Kjennskap til særtrekk ved forbrukaråtferd i den individuelle marknaden vs. gruppemarknaden i reiselivet
 • Kunnskap om kva faktorar som påverkar etterspurnaden i reiselivet, og om særtrekk ved tilbod og etterspurnaden i reiselivet

Ferdigheter:

 • Bruke teoriar og modellar for forbrukaråtferd, avgjerdsprosessar og kjøpsåtferd i marknadsføringa generelt
 • Undersøkje faktorar som kan vera drivarar for åtferd og endringar i avgjerdsprosessar i ulike reiselivsmarknader

Generale kompetanse å:

 • Forstå korleis bedrifter og organisasjonar i reiselivsnæringa kan imøtekoma kundane sine gjennom planlegging
 • Forstå preferansar til kundar i reiselivet
 • Forstå avgjersler som forbrukarane tek i val av reisemål
 • Forstå korleis reiselivsnæringa kan bruke marknadsføringsmixen og formulere strategiar for å betre konkurransekrafta si

Krav til forkunnskapar

BØA116 Markedsføring

Tilrådde forkunnskapar

MF6-1000 Markedsføring

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, diskusjonar om artiklar og problemløysing i grupper. Emnet legg opp til læring gjennom studentaktivitet, og arbeid med artiklar og  problem gjennom casearbeid. I tillegg er det viktig med sjølvstudium og arbeid i grupper mellom førelesingane. Førelesingane skal dekkje dei mest sentrale delane av emnet og skal vere ei støtte til det andre arbeidet som studentane skal leggje ned i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ei skriftleg oppgåve som skal løysast i grupper på inntil fire personar. Eventuell individuell oppgåveløysing må godkjennast av faglærar. 

Vurderingsform

Skriftleg, individuell eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel