MGBKØ401 Kroppsøving 2, emne 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet tek sikte på å utdjupa kunnskap om og forståing av kroppsøving, og inneheld ei innføring i metodisk vitskapleg arbeid.

Sentralt står korleis ein som kroppsøvingslærar kan bidra til fagleg utvikling og nyttegjere seg kunnskap frå norsk og internasjonal forsking i arbeid med eiga lærarrolle og profesjonsutvikling. Innføring i og praktisk erfaring med forsking og utviklingsarbeid relatert til begynneropplæring, kroppsøving og lærarkompetanse pregar difor oppbygginga av emnet.

Ein sentral del av emnet er FoU-oppgåva som er eit samarbeid med pedagogikk og elevkunnskap.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande temaa slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om forsking, forskingsbasering og kunnskapsproduksjon i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppsøving og kroppsleg læring som del av begynneropplæringa og i tverrfagleg perspektiv

Ferdigheiter

Studenten

 • kan formulere fagdidaktiske problemstillingar og bruke relevant teori og forsking med sikte på å betre undervisning og læring i kroppsøving
 • kan gjennomføra utviklingsarbeid knytt til lærarkompetanse i kroppsøving
 • kan vidareutvikla eigne ferdigheiter og kunnskapar innan område som leik, idretts- og bevegelsesaktivitetar, dans og nærfriluftsliv med tanke på undervising i kroppsøving
 • kan kritisk vurdere ulike aktivitetar og arbeidsmåtar med tanke på begynneropplæring, undervising og læring i kroppsøving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving og fysisk aktivitet i skulen meir generelt
 • kan bidra til profesjons- og skuleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving

Krav til forkunnskapar

Kroppsøving 1 emne 1 og 2 gir grunnlag for den faglege forståinga og eigenutviklinga som dette emnet legg opp til.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten møter varierte og yrkesrelevante arbeids- og læringsformer i emnet. Det vil vere førelesingar, praktiske timar, eigenaktivitet og forpliktande samarbeid i ulike gruppestorleikar.

I samband med ekskursjonar må studentar ved HVL vera førebudd på å betale ein eigenandel. Det vert lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav¿.

Arbeidskrav

 • 80 % frammøte; 100% på turar/ekskursjonar
 • Framdriftsseminar med presentasjon knytt til FoU-oppgåve
 • Friluftsliv med overnatting

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig så lenge studenten har eksamensrett.

Vurderingsform

Deleksamen, med ei FoU-oppgåve/semesteroppgåve og ein praktisk-munnleg eksamen.

 • FoU-oppgåve. Studentar som tek emnet i 4. år i GLU, skal gjere ei semesteroppgåve. Vekting 50 %.
 • Praktisk-munnleg: Ein praktisk-metodisk eksamen der studenten panlegger og gjennomfører eit undervisingsopplegg som inkluderer refleksjon over inkludering og tilpassa opplæring. Vekting 50 %.

Begge delar må være greidd for å få karakter i emnet. Ved ikkje greidd på ein av delane, kan den delen som ikkje er greidd bli tatt som ny eksamen.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel